Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Školní řád gymnázia

(čj. 08/18, platný od 27. 09. 2018)

 

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace,

Hladnovská 35, Ostrava-Slezská Ostrava

 

 

Obsah

Čl. 1      Obecná část                                                                          

Čl. 2      Poskytování a ochrana osobních dat                                   

Čl. 3      Práva žáků a zákonných zástupců                                        

Čl. 4      Povinnosti žáků a zákonných zástupců                                 

Čl. 5      Provoz a vnitřní režim školy                                                

5. 1           Příchod do školy, průběh a ukončení vyučování                 

5. 2           Omlouvání absence a uvolňování z výuky                           

5. 3           Provozní řád školy                                                               

Čl. 6      Bezpečnost a ochrana zdraví žáků                                       

Čl. 7      Zacházení s majetkem školy                                                 

Čl. 8      Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování      

8. 1           Podmínky pro klasifikaci a klasifikace                                                                                  

8. 2           Absence ve vyučovacím předmětu                                                                                            

8. 3           Hodnocení výsledků vzdělávání                                                                                            

8. 4           Individuální vzdělávací plán                                                                                            

8. 5           Komisionální zkoušky                                                                                       

8. 6           Výchovná opatření                                                                                            

8. 7           Studium v cizině a návrat zpět                                                                                                                                                                               

Čl. 9      Autorská práva

Čl. 10    Etický kodex pro práci žáků s informacemi  

Čl. 11    Závěrečná ustanovení                                                          


Čl. 1 Obecná část

Školní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Školský zákon) a vyhlášky na něj navazující a zohledňuje Úmluvu o právech dítěte.

Řád stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie.

Dobrovolným rozhodnutím studovat na gymnáziu se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli druhého.

Žák je zodpovědný za své studijní výsledky a chování.

Na škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.

Na škole není povolena jakákoli propagace náboženství.

 

Čl. 2 Poskytování a ochrana osobních dat

Protože škola vyhotovuje některé úřední doklady (např. vysvědčení, atd.) a podklady pro statistické účely jí nadřízených organizací, pracuje s osobními daty evidovanými ve školní matrice. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli údaje nutné pro evidenci ve školní matrice (specifikované § 28 odst. 2 Školského zákona). Žák je povinen při jakékoliv změně údajů tuto skutečnost neprodleně nahlásit třídnímu učiteli, který ji zanese do školní matriky. Žák má právo na ochranu osobních dat. Škola smí používat svěřená data jen k vlastním úředním potřebám a pro statistické účely jí nadřízených organizací.

 

Čl. 3 Práva žáků a zákonných zástupců

Žáci mají právo:

 1. na vzdělávání a školské služby, účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin a být informováni o případných změnách v organizaci studia
 2. být seznámeni s učebním plánem, tematickými plány a se školním řádem včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování (klasifikační řád)
 3. na informace o průběhu svého vzdělávání a výsledcích svého vzdělávání a na spravedlivé hodnocení výsledků svého vzdělávání
 4. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí
 5. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, jejich prostřednictvím se obracet se svými stanovisky na ředitele školy. Ředitel školy je povinen se těmito stanovisky zabývat.
 6.    vyjadřovat se vhodnou formou ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí jejich vzdělávání
 7. zúčastňovat se akcí pořádaných školou, škola účast žáků na těchto akcích podporuje
 8. na to, aby byla zachována jejich lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a aby bylo chráněno jejich jméno

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek pro své vzdělávání a na poradenskou pomoc.

Žáci mohou studovat podle individuálního (osobního) vzdělávacího plánu na základě povolení ředitele školy, pokud mají písemné doporučení školského poradenského zařízení a lékaře, důvodem pro povolení mohou být také speciální vzdělávací potřeby, mimořádné nadání žáka, výjimečné sportovní výkony a s tím spojená časová vytíženost nebo jiná závažná příčina (např. dlouhodobá nemoc),

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na informace, volit a být voleni do školské rady, mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte.

Zákonní zástupci zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, mají právo na informace o průběhu a výsledcích jejich vzdělávání.

Škola poskytuje pravidelně informace na třídních schůzkách a konzultacích, při osobní účasti zákonného zástupce po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu školního roku.

Zákonný zástupce žáka je informován o aktuálních provozních a rozvrhových změnách prostřednictvím webových stránek školy na adrese http://www.hladnov.info, je zde rovněž možné stáhnout některé důležité dokumenty, např. žádost o uvolnění žáka z vyučování, žádost o vydání nového studijního průkazu apod. Zároveň lze sledovat průběžnou klasifikaci žáka v systému Bakalář (dále jen Bakalář či Bakaláři) na https://bakalar.hladnov.cz (přístupové heslo je žákovi a zákonnému zástupci přiděleno prostřednictvím třídního učitele).

 

Čl. 4 Povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žáci jsou povinni:

 1. docházetdo školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných, volitelných a nepovinných předmětů, které si zvolili
 2. s výjimkou akutních stavů navštěvovat lékaře přednostně mimo vyučování
 3. provést změnu nepovinného předmětu až na konci školního roku, u volitelného předmětu jen ve zcela výjimečných případech, také pouze na konci školního roku
 4. vést si přehled klasifikace ve studijním průkazu, v případě ztráty studijního průkazu písemně požádat o vydání nového průkazu prostřednictvím předepsaného formuláře (platí pouze pro 1. S a 2. S)
 5. mít studijní průkaz řádně vyplněn, opatřen fotografií a potvrzen školou, jinak je neplatný (platí pouze pro 1. S a 2. S)
 6. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 7. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 8. odstranit, příp. uhradit, úmyslně způsoběnou škodu na školním zařízení nebo škodu z nedbalosti
 9. dodržovat pravidla společenského chování, a to i v etice oblékání, mluvy a vnějších projevů, zejména sexuální povahy, zdravit při prvním setkání v průběhu dne vyučující, zaměstnance školy i hosty, jakýkoli případ šikany hlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi
 10. dodržovat nařízení, že ve škole a na akcích pořádaných školou je studentům zakázáno kouřit (včetně elektronických cigaret), požívat alkoholické nápoje či jiné škodlivé látky, mít při sobě předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz; přechovávání, distribuce a zneužívání návykových látek je hodnoceno jako velmi hrubý přestupek
 11. být v době vyučovací hodiny v učebně na svém místě, vyučovací hodina je ohraničena zvoněním
 12. v době výuky mít vypnutý mobilní telefon a uložený jej v tašce
 13. dbát o čistotu a pořádek a pomáhat při udržování pořádku ve škole a jejím okolí
 14. dodržovat zákaz zapojování jakéhokoli spotřebiče do elektrické sítě bez vědomí pedagogického pracovníka
 15. respektovat zákaz používání osobních dopravních prostředků (kolo, motocykl, automobil, ...) v době vyučování a při přesunech v době vyučování
 16. v jídelně se řídit pokyny dozírajících učitelů a zaměstnanců jídelny, zachovávat všechna pravidla kulturního stolování

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 2. zúčastnit se na vyzvání ředitele nebo školského zařízení projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka nebo o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
 5. informovat školu o omezení rodičovské odpovědnosti

Zletilí žáci jsou povinni:

 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 2.  dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu se školním řádem
 3.  oznamovat škole údaje podle Čl. 2 Školního řádu Gymnázia

 

Čl. 5 Provoz a vnitřní režim školy

5.1. Příchod do školy, průběh a ukončení vyučování

 1. Žáci přicházejí do školy podle rozvrhu hodin tak, aby byli přítomni nejpozději 10 minut před začátkem vyučování.
 2. Všichni žáci jsou povinni se po vstupu do budovy přezout. K přezouvání používají prokazatelně „čistou obuv“. V šatně se zbytečně nezdržují (ani o přestávkách a volných hodinách). Osobní věci, boty a svršky lze odkládat pouze v šatních skříňkách. Za věci uložené v ostatních prostorách budovy nenese škola odpovědnost. Není dovoleno nechávat v šatní skříňce peníze a jiné předměty, jejich případnou ztrátu pojišťovna neuhradí.
 3. Každý je povinen si zajistit přidělenou šatní skříňku visacím zámkem, a to nejpozději do tří dnů po zahájení školního roku a je povinen před opuštěním šatních prostor svoji šatní skříňku uzamknout.
 4. Je zakázáno jakkoli manipulovat s přidělenou šatní skříňkou nebo se skříňkami jiných žáků školy (odstraňování čísel, odemykání cizích skříněk atd.).
 5. Na konci školního roku, nejpozději 30. 6., žák předá třídnímu učiteli prázdnou, čistou a odemčenou šatní skříňku. Pokud tak neučiní, má právo pověřený zaměstnanec školy skříňku otevřít a vyklidit.
 6. Žáci 1. S a 2. S jsou povinni prokázat se studijním průkazem u služby na vrátnici, vstupují-li nebo opouštějí-li budovu školy. Ostatní žáci se v této situaci prokazují občanským průkazem nebo kartou ISIC. Tuto povinnost žáci nemají v době pravidelného začátku a konce vyučování.
 7. Služba určená třídním učitelem (na každý týden dva žáci) má tyto povinnosti:
   • služba přichází do třídy 5 minut před začátkem vyučování, prohlédne třídu, zjistí závady a postará se o jejich odstranění, popř. nahlásí třídnímu učiteli nebo na vrátnici
   • odpovídá celý den za čistotu a pořádek ve třídě, po poslední vyučovací hodině odpovídá za zhasnutá světla, zavřená okna, zvednuté židle, smazanou tabuli, zjištěné závady ihned hlásí třídnímu učiteli; pečuje o čistotu tabule a dostatek křídy, hlásí vyučujícím před každou hodinouchybějící žáky
   • nepřijde-li vyučující do 5 minut po začátku hodiny do vyučování, ohlásí to řediteli nebo jeho zástupcům
   • není-li služba na vyučování přítomna, povinnosti plní služba z předchozího týdne
 1. Při vstupu vedení školy či pedagogického pracovníka do učebny a při jejich odchodu zdraví žáci povstáním.
 2. Mobilní telefony musí mít žáci vypnuté a uložené ve školní tašce. Pokud žák používá při vyučování mobilní telefon nebo jiné přístroje (fotoaparát, diktafon apod.) může mu jej vyučující vypnutý zabavit do konce dané vyučovací hodiny.
 3. O volných hodinách mohou žáci využívat klub KPZ a počítačové učebny, pokud tam je dozor, a vestibul školy.Jsou povinni dodržovat řád klubovny a počítačové učebny a respektovat zásady používání sítě. Klub KPZ bude přístupný vždy až od 11:40 hod., pokud není určeno jinak.
 4. Po ukončení vyučování umístí žáci židle na lavice, odstraní papíry a zbytky jídla a lavice urovnají. Takto po sobě uklidí také učebnu, do které se přestěhovali na výuku a je v rozvrhu označena jako poslední místnost vyučování daného dne.
 5. Žáci nesmějí používat výtah v budově školy bez souhlasu učitele. Výjimku mají žáci imobilní a zdravotně postižení. Tito žáci musí být poučeni o používání výtahu.
 6. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně podle předem stanoveného harmonogramu.
 7. Návštěvy jsou povinny se hlásit a zapisovat na vrátnici školy. Návštěvy žáků v průběhu výuky nejsou povoleny, pouze ve výjimečných případech (rodič, zákonný zástupce) může být žák přivolán v době přestávek do kanceláře školy.

5. 2. Omlouvání absence a uvolňování z výuky

(§ 67 odst. 3 školského zákona, Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10 194/2002-14)

 1. Neúčast ve vyučování omlouvá žákovi třídní učitel, který rozhodne na základě prokázaných důvodů, zda se jedná o omluvenou či neomluvenou neúčast žáka ve vyučování.
 2. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci nezletilých žáků 1. S a 2. S ve studijním průkazu. Absenci ostatních nezletilých žáků omlouvají zákonní zástupci v Bakaláři. Zletilí žáci se omlouvají  v Bakaláři. Omluvenka vždy obsahuje důvod absence a dobu, která je omlouvána. Veškerá absence žáků 1.S a 2.S je vedena a omlouvána ve studijním průkazu. U ostatních žáků je vedena v Bakaláři. Žáci 1. S a 2. S jsou povinni předložit třídnímu učiteli (popřípadě jeho zástupci) studijní průkaz s písemným zdůvodněním nepřítomnosti nejpozději do tří pracovních dnů po návratu do školy. U ostatních žáků je nutné omluvit absenci v Bakaláři také do tří pracovních dnů po návratu do školy. Nedoloží-li žák zdůvodnění nepřítomnosti do tří pracovních dnů, pokládají se zameškané hodiny za neomluvené. Krátkodobá absence do tří dnů – omluví zákonný zástupce sdělením ve studijním průkaze (1. S a 2 .S)nebo v Bakaláři (ostatní nezletilí žáci). Opakovaná krátkodobá absence do tří dnů – omluví zákonný zástupce sdělením ve studijním průkaze (1. S a 2. S) nebo v Bakaláři (ostatní nezletilí žáci). Jako součást omluvenky může být požadováno potvrzení lékaře, PČR, soudu apod. Absence nad tři dny – omluví zákonný zástupce sdělením ve studijním průkaze (1. S a 2. S) nebo v Bakaláři (ostatní nezletilí žáci). Jako součást omluvenky může být požadováno potvrzení lékaře, Policie ČR, soudu apod. Zletilý žák si absenci omlouvám sám v Bakaláři. Jako součást omluvenky může být požadováno potvrzení lékaře, Policie ČR, soudu apod.Pokud absence žáka v klasifikačním období (jedno pololetí) dosáhne počtu 100 a více hodin, bude muset každou omluvenku doložit potvrzením lékaře, Policie ČR, soudu apod.
 3. Důvod absence musí být doložen konkrétně, formulace „rodinné důvody“ nebudou považovány za dostatečné.
 4. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovnou poradkyni, která tyto údaje vyhodnocuje. Evidenci docházky žáků do vyuč
 5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen nejpozději do tří dnů od počátku jeho nepřítomnosti oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka.
 6. V případě předvídané absence žáka trvající více než tři dnyzákonní zástupci, popř. zletilý žák (podpis zákonného zástupce u žádosti zletilého žáka je součástí informovanosti zákonných zástupců o průběhu vzdělávání jejich dítěte.), podávají prostřednictvím třídního učitele řediteli školy písemnou žádost (ke stažení na webových stránkách školy) o uvolnění z výuky, v níž doloží důvod nepřítomnosti. Nevyhoví-li žádosti ředitel školy, bude následná absence žáka považována za neomluvenou.
 7. Žáci se v průběhu vyučování zdržují v areálu školy.
 8. Žáci mohou svévolně opustit budovu školy pouze o volných hodinách. Pokud žáci opustí budovu školy, nenese za něj škola zodpovědnost.
 9. Předvídaný odchod nezletilých žáků 1. S a 2. S z budovy školy před ukončením výuky je možný jen na základě omluvenky od zákonných zástupců ve studijním průkaze. Ostatní nezletilí žáci mohou odejít z budovy školy před ukončením výuky jen na základě omluvenky od zákonných zástupců v Bakaláři. Zletilí žáci mohou odejít z budovy školy před ukončením výuky jen na základě omluvenky v Bakaláři.Omluvenka musí být třídnímu učiteli doručena před odchodem žáka ze školy. Žák musí před odchodem ze školy informovat třídního učitele (popřípadě zástupce třídního učitele nebo vedení školy) o svém odchodu v průběhu vyučování. Nepředvídaný odchod nezletilých žáků z budovy školy před ukončením výuky je možný jen na základě komunikace třídního učitele (popřípadě jeho zástupce nebo vedení školy) s jejich zákonným zástupcem. Zákonný zástupce si poté vyzvedne nezletilého žáka ze školy. Zletilí žáci mohou odejít z budovy jen po informování třídního učitele (popřípadě jeho zástupce nebo vedení školy). Tato absence je omlouvána dle 5. 2. odst. 2. Odejde-li žák z vyučování bez řádné omluvy třídního učitele (popřípadě zástupce třídního učitele nebo vedení školy), považují se hodiny počínaje odchodem žáka z vyučování a konče návratem žáka do vyučování, nejdéle však poslední vyučovací hodinou tohoto dne, za neomluvené. Neúčast žáka ve vyučování v dalších dnech se posuzuje podle 5.2 odst. 2.   
 10. Jestliže se žák, který ukončil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zákonného zástupce žáka, popř. zletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti, zároveň ho upozorní, že tato nepřítomnost bude posuzována, jako by žák zanechal studia. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí, nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.
 11. V případě neomluvené nepřítomnosti žáků, kteří plní povinnou školní docházku, ale i v případě neomluvené nepřítomnosti nezletilých žáků, kteří už ukončili povinnou školní docházku, postupuje škola v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o oficiálně-právní ochraně dětí.

5.3. Provozní řád školy

Provozní doba

ve škole je v době pravidelného vyučování od 6:45 hodin do 16:30 hodin.

     

Začátek a konec vyučování

Začátek výuky je v 8:00 hodin (výjimečně v 7:05 hodin).

 

Časové rozvržení vyučovacích hodin

0. hodina               7:05–7:50

1. hodina               8:00–8:45

2. hodina               8:55– 9:40

3. hodina               10:00–10:45

4. hodina               10:55–11:40

5. hodina               11:50–12:35

6. hodina               12:40–13:25

7. hodina               13:30–14:15

8. hodina               14:20–15:05

9. hodina               15:10–15.55

     

Stravování

Škola má výdejnu stravy a jídelnu (provozovatel výdejny je Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Středoškolská 1, 700 30, Ostrava – Zábřeh).

Doba vydávání obědů je od 11:40 do 13:45 hodin.

Ve vstupní hale a v klubu KPZ je nápojovýa stravovací automat, v přízemí je také bufet, jehož provozní doba je od 7:30 do14:00 hodin. K automatům v Klubu KPZ nemají přístup žáci 1. S a 2. S v souladu s vyhláškou č. 282/2016 (Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních)


Čl. 6 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Žák chrání své zdraví i zdraví jiných.
 2. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast při akcích pořádaných školou.
 3. Žáci musí být na začátku školního roku seznámeni s provozními řády odborných učeben, laboratoří, tělocvičny a posilovny a s pravidly ochrany zdraví, bezpečnosti a požární ochrany. Školení BOZ žáků provádí třídní učitel na začátku školního roku a před každou školní akcí (exkurzí, výletem apod.) O všech školeních se vedou průkazné záznamy.
 4. Do odborných učeben, laboratoří, tělocvičny a posilovny vstupují žáci pouze za přítomnosti vyučujícího, věci odkládají podle pokynů a řídí se provozními řády učeben. Při používání výpočetní techniky žáci dodržují pravidla školní počítačové sítě.
 5. Žáci dodržují poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a respektují protipožární opatření, zejména v laboratořích. Nenosí do školy látky a předměty, které mohou ohrožovat zdraví. Hlásí vyučujícímu všechna poranění, i malá, k nimž došlo v průběhu vyučování, zejména při tělesné výchově, a při akcích pořádaných školou. Úrazy žáků (menší – bez následné nepřítomnosti ve škole) se zaznamenávají v knize úrazů uložené na sekretariátě školy. O úrazech s následnou absencí se sepíše neprodleně (nejvýše do dvou dnů) zápis o úrazu ve spolupráci se sekretářkou školy.
 6. Při hodinách tělesné výchovy musí žáci odložit hodinky, řetízky, šňůrky, větší náušnice apod. Cenné předměty a peníze si uloží u vyučujícího dle pokynů.
 7. Žáky, kteří se účastní kurzů (lyžařského, turistického, adaptačního apod.) a exkurzí, seznámí zodpovědný učitel před zahájením se zásadami bezpečnosti a provede průkazný záznam.
 8. K větrání ve třídách se používají jen spodní křídla oken, která musí být zajištěna před úplným otevřenímkovovou drážkou. Úplné otevření oken je možné jen v přítomnosti vyučujícího.
 9. Distribuce, vnášení, držení a zneužívání návykových látek je v prostorách školy, v areálu školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno, jako hrubý přestupek V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištění v tomto směru a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.
 10. Žáci přinášejí do školy jen věci, které souvisejí s vyučováním. Nenosí do školy ty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. (větší částky peněz, cenné předměty, živá zvířata, zbraně ani zábavnou pyrotechniku, která nesmí být používána ani mimo školu apod.).
 11. Kouření v prostorách školy, v celém areálu školy a na školních akcích je zakázáno.

 

Čl. 7 Zacházení s majetkem školy

 1. Žáci jsou povinni chránit majetek školy, majetek svůj i svých spolužáků. Neplýtvají elektrickou energií ani vodou.
 2. Žáci zacházejí se školním zařízením, pomůckami a učebnicemi šetrně. Poruchy a škody hlásí třídnímu učiteli nebo na sekretariátě školy.
 3. Žáci dbají o čistotu a pořádek ve škole i jejím okolí.
 4. Výzdobu ve třídách je nutné konzultovat s třídním učitelem.
 5. Žáci neprovozují během přestávek a volných hodin v prostorách školy činnosti vedoucí k poškozování majetku školy (např. kopanou, jízdu na koloběžce apod.).
 6. Na tělesnou výchovu používají sportovní obuv, a to zvlášť dotělocvičny a jinou na hřiště.
 7. Škola zodpovídá za oblečení a obuv, které žáci odkládají do šatny u tělocvičny. Šatny u tělocvičny musí být uzamčené. Za věci nesouvisející s výukou, např. mp3 přehrávače, mobilní telefony apod. škola nezodpovídá.
 8. Ztrátu osobní věci ohlásí žák okamžitě třídnímu učiteli a na sekretariátě školy. Zde je také možno odevzdat případné nálezy.
 9. Žáci střední školy zodpovídají škole za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém či praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. Za škodu, která vznikla žákům při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá škola.

 

Čl. 8 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování (klasifikační řád)

Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Výsledky hodnocení a klasifikace uvádí škola na vysvědčení. Hodnocení a klasifikace se řídí především ustanoveními Školského zákona a vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005.

Zákonný zástupce žáka je informován o prospěchu žáka:

 • na třídních schůzkách konaných nejméně jednou ročně
 • na informačních schůzkách pro rodiče - konzultacích - konaných nejméně dvakrát ročně
 • třídním učitelem nebo vyučujícím příslušného předmětu, pokud o to zákonný zástupce požádá
 • třídním učitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to bezprostředně a prokazatelným způsobem
 • prostřednictvím Bakaláře

8.1. Podmínky pro klasifikaci a klasifikace

8.1.1

Při vyučování se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uskutečňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka v jednotlivých předmětech se uskutečňuje na konci prvního a na konci druhého pololetí.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků žáka získává učitel zejména těmito metodami a prostředky:

 • soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenost na vyučování
 • různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické) a testy.

Vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi hodnocení okamžitě, klasifikace písemného zkoušení, protokolů a slohových prací zpravidla do jednoho týdne, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku písemného zkoušení. Pouze u rozsáhlých prací, které mají charakter seminární práce, závěrečné maturitní práce apod., je termín hodnocení dán konkrétním datem.

U předepsaných písemných prací musí být provedena písemná oprava.

8.1.2

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

8.1.3

Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, je stupeň prospěchu za klasifikační období stanoven po vzájemné dohodě.

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z průběžné klasifikace za příslušné období. Přihlíží se i k práci žáka při vyučování a při domácí přípravě.

8.1.4 O klasifikaci si učitel vede soustavný a přehledný záznam.
8.1.5 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel gymnázia, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší vyučující jednotlivých předmětů výsledky celkové klasifikace do třídních výkazů a třídní učitelé do klasifikačního programu (Bakalář).
8.1.6 Žák musí být z vyučovacího předmětu klasifikován za jedno klasifikační období alespoň tolikrát, kolik je dvojnásobek počtu týdenních hodin vyučovaných v daném předmětu, a to i v případě, že má žák schválen individuální vzdělávací plán.
8.1.7 Vyučující hodnotí průběh vzdělávání průběžně a prokazatelně s nimi seznamuje žáka nejméně v každém čtvrtletí školního roku. Uzavření klasifikace za dané pololetí proběhne nejpozději dva dny před termínem klasifikační porady.
8.1.8 Počet kontrolních prací je určen osnovami vyučovacích předmětů, vyučující má právo zadat i další písemné práce. Pokud se žák na takovou písemnou práci nedostaví, je jeho povinností se s vyučujícím domluvit na náhradním termínu.
8.1.9 Náročné písemné zkoušení (zaměřené na procvičování delších pasáží učiva) koordinují vyučující tak, aby v daný den byla realizována pouze jedna písemná práce. Termín čtvrtletní písemné práce z matematiky a jazyka českého je žákům oznámen nejméně týden předem. Termíny ostatních písemných prací se žákům nemusí sdělovat.

8. 2 Absence ve vyučovacím předmětu

8.2.1

Zkouška na doplnění klasifikace:

Pokud absence žáka v předmětu v průběhu pololetí přesáhne 20 %, může vyučující tohoto předmětu požádat ředitele školy, aby nařídil zkoušku pro doplnění klasifikačních podkladů - dodatečnou zkoušku.

Dodatečná zkouška probíhá vždy za přítomnosti svědků, a to buď před třídou, nebo za přítomnosti jiného pedagoga. Známka z této zkoušky je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.

8.2.2

Jestliže má žák v jednom klasifikačním období v některém předmětu absenci vyšší než 30%, dodatečnou zkoušku z tohoto předmětu musí vykonat z učiva celého klasifikačního období nebo nebude klasifikován.

Dodatečná zkouška probíhá vždy za přítomnosti svědků, a to buď před třídou, nebo za přítomnosti jiného pedagoga. Známka z této zkoušky je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.

8.2.3 Uvolnění z předmětu tělesná výchova - ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě písemného doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdá do termínu stanoveného školou třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy doplněnou o doporučení lékaře. V dalších případech podává žák či zákonný zástupce žádost s doporučením ihned po vzniku důvodu pro uvolnění.
8.2.4 Pokud nelze žáka v daném předmětu klasifikovat postupuje se v souladu se § 52 odst. 2-6 a § 69 odst. 5-6 Školského zákona a v souladu s dalšími provádějícími předpisy.

8. 3 Hodnocení výsledků vzdělávání

   Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin:

 1. Předměty s převahou výchovného zaměření
 2. Předměty s převahou teoretického zaměření

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Do této skupiny patří výtvarná, hudební a tělesná výchova po celou dobu studia a občanská výchova v nižších ročnících.

Při klasifikaci se v souladu s učebními osnovami hodnotí:

 • stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
 • poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
 • kvalita projevu
 • vztah žáka k činnostem a zájem o ně
 • estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a estetice ostatní realitě
 • v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a stupni tělesného rozvoje žáka, všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků učebních osnov rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, využívá svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky hlediska požadavků učebních osnov. Žák převážně tvořivě aplikuje osvojené, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nepoužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý a dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svůj estetický vkus.

Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření

Stupeň 1 (výborný) - žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný) - žák ovládá učebními osnovami vymezené poznatky, fakty, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětu učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladů a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele korigovat osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podmětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.


Stupeň 5 (nedostatečný) - žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně pracovat.

8. 4 Individuální vzdělávací plán

upravuje § 18 Školského zákona, vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři § 5.

Vzdělává-li se žák podle individuálního vzdělávacího plánu, případně dle osobního vzdělávacího plánu žáka, v každém klasifikačním období koná z povinného předmětu nejméně dvě zkoušky ve stanoveném termínu. U předmětů s převahou praktických činností (laboratorní cvičení) škola umožní žáku vykonat cvičení i v termínech, kdy jsou tato cvičení součástí rozvrhu jiné třídy. Část cvičení, nejvýše do rozsahu 50 %, v daném klasifikačním období, je možno nahradit teoretickou zkouškou. Jako součást zkoušky podle individuálního plánu může být vyžadováno zpracování a odevzdání písemného domácího úkolu. V předmětech jazyk český, cizí jazyky a matematika je požadováno ústní a písemné zkoušení.

8. 5 Komisionální zkoušky

upravuje § 52 odst. 4 a § 69 odst. 7–10 Školského zákona, dále pak vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 19–23 a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři § 6.

8.5.1 Komisionální zkoušku žák koná v případě opravné zkoušky nebo v případě pochybností o správnosti hodnocení na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka za splnění podmínek určených školským zákonem.
8.5.2 Ředitel nařídí komisionální přezkoušení, zjistí-li, že vyučující porušil pravidla hodnocení.
8.5.3 Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše z 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.
8.5.4 Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
8.5.5 Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, žádá krajský úřad.
8.5.6 Členy zkušební komise určuje ředitel školy. Komise je tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím určený učitel, zkoušejícím je učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedícím učitel, který má odbornou klasifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu.
8.5.7 Výsledky komisionální zkoušky oznámí předseda zkoušenému žákovi a vyhlásí je veřejně v den konání zkoušky.
8.5.8 V jednom dni může žák konat jednu komisionální zkoušku.

8.5.9

8.5.10

Komisionální zkouška, konaná na základě pochybností o správnosti hodnocení žáka, může proběhnout v příslušném pololetí z daného předmětu pouze jednou.

Žák, který není za klasifikační období klasifikován, koná zkoušku v dohodnutém termínu. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví bez řádné omluvy, je neklasifikován. Pokud se žák předem omluví, má možnost požádat ředitele školy o poslední termín.

8

8. 6 Výchovná opatření

8.6.1

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Vyplývají z § 31 odst. 1- 4 Školského zákona, dále pak z vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 17 a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři § 10.


Chování je na vysvědčení klasifikováno těmito stupni a neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech:

1. velmi dobré

2. uspokojivé

3. neuspokojivé


Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel a schvaluje pedagogická rada.

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.

8.6.2

Opatření k posílení kázně

1.   Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. U podmíněného vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu. O podmínečném vyloučení a vyloučení žáka ze školy informuje ředitel školy pedagogickou radu.


Ze vzdělávání nelze vyloučit žáka, který plní povinnou školní docházku.

2.   Kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka, jsou podle rostoucí závažnosti porušení povinností daných školním řádem:

a. napomenutí třídního učitele,

b. důtka třídního učitele,

c. důtka ředitele školy.

3.  O udělení výchovných opatření nezletilého žáka uvědomí třídní učitel prokazatelně zákonného zástupce. Napomenutí a důtky uděluje před kolektivem třídy.

4. Ředitel gymnázia uděluje důtku po projednání na pedagogické radě.

5. Ke kázeňským opatřením je třeba přistupovat jako k okamžité reakci na porušení pravidel chování a školního řádu, jejichž udělení slouží k předcházení dalším přestupkům.

6. Třídní učitel spolupracuje při řešení kázeňských problémů s výchovným poradcem a ředitelem školy.

7. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího případu závažného zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem, může ho ředitel školy vyloučit.

8. V klasifikačním období je možné udělit žákovi jak pochvalu a jiné ocenění, tak kázeňské opatření.

9. Výchovná opatření jsou součástí pedagogické dokumentace školy.

8.6.3

Hrubá porušení školního řádu

V případě velmi závažných přestupků, jako je např. zvlášť hrubý slovní nebo úmyslný fyzický útok žáka proti pracovníku školy nebo proti jinému žákovi, hrubé násilí fyzické a psychické vůči spolužákovi nebo zaměstnanci školy, šikana - Metodický pokyn MŠMT č. j. 21149/2016, kouření, drogy, alkohol a jiné omamné látky v areálu školy - Metodický pokyn MŠMT č. j. 21291/2018-28, krádež a podvod (např. v dokládání absence nebo podvody během vyučování), úmyslné ničení školního majetku apod., může ředitel školy rozhodnout podle § 2, 3, 4 Školského zákona, o podmínečném vyloučení nebo o vyloučení.

8.6.4

Pozdní neomluvené příchody do vyučování:

3 PP důtka třídního učitele
6 PP důtka ředitele školy
7 a více PP snížená známka z chování

8.6.5

Neomluvené hodiny:

1 – 2 důtka třídního učitele
3 – 6 důtka ředitele školy
7 – 30 2. stupeň z chování
31 a více 3. stupeň z chování
   
   

8. 7 Studium v cizině a návrat zpět

Řídí se § 38 a § 108 Školského zákona, dále pak vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 18 – § 22 a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři §7– §9.

     

Čl. 9 Autorská práva a plagiátorství

 1. Ve škole je zakázáno používat nelegální softwarové vybavení na všech zařízeních ve škole používaných.
  1. Rozmnožování celých učebnic a jejich distribuce, užití díla v rozporu s běžným způsobem a v rozporu s oprávněnými zájmy autora je zakázáno.
  2. Použít ukázky (citace) z cizích děl do vlastních výukových materiálů (seminární práce, powerpointové prezentace, dataprojekce, pracovní listy apod.) je dovoleno za podmínek a v souladu s autorským zákonem.
  3. Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu, obrazového a video materiálu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje.Seminární práce, slohové práce, úkoly a eseje kontroluje učitel pomocí vhodné aplikace nebo internetu. V případě zjištěného plagiátorství vyučující zhoršuje klasifikaci a navrhuje kázeňské opatření (podle rozsahu a závažnosti).

 

Čl. 10 Etický kodex pro práci žáků s informacemi     

Povinností žáků je se snažit poctivě a čestně hledat, správně vykládat a tlumočit informace k prospěchu druhých. Zvláště bys měl:

Ověřovat správnost informací ze všech dostupných zdrojů a neustále se snažit eliminovat neúmyslně vzniklé chyby.

Vždy uvádět zdroje, z nichž bylo čerpáno. Příjemci informací musí dostat možnost si na jejich správnost udělat vlastní názor.

U každé zdrojové informace se zamyslet nad tím, proč asi byla publikována.

Nikdy neměnit obsah multimediálních záznamů jako je zvuk, video, fotky apod. bez uvedení důvodu a souhlasu vlastníka (pokud to licence vysloveně nedovoluje).

Svou ověřenou pravdu říkat neohroženě i tehdy, neodpovídá-li právě uznávanému výkladu nebo je v rozporu s většinovým názorem.

Zkoumat své vlastní kulturní hodnoty ale nevnucovat je ostatním.

Vyvarovat se posuzování člověka jen na základě rasy, pohlaví, věku, původu, sexuální orientace, hendikepu, vzhledu nebo postavení.

Pomáhat veřejně sdělovat názory těch, jejichž hlas by jinak nebyl slyšet. Oficiální i neoficiální zdroje mohou mít stejnou informační hodnotu.

Při předkládání vlastních myšlenek rozlišovat mezi fakty a názory. Vždy by mělo být zřetelně označeno, co je ověřitelná skutečnost a co vlastní výklad. 

Eticky jednající žák zachází se všemi daty přenášenými internetem s vědomím, že jejich autorem je jiná lidská bytost, jež si zaslouží respekt. Dodržovat bys měl především tato pravidla:

Získáváním či publikováním informací bys nikdy neměl způsobit újmu ať už jednotlivci či skupině lidí.

Každý má právo si sám určit, které informace o sobě na internetu zveřejní. Čili, nepublikuj bez dovolení žádná osobní data jiných lidí.

Před každým odesláním libovolných dat do sítě se vždy nejprve zamysli, jaké následky může tento čin mít.

Nikdy neužívej materiály jiných bez náležité citace a řiď se pravidly danými použitou licencí.

Žáci mají odpovědnost nejen k sobě navzájem, ale též vůči všem svým čtenářům, posluchačům, divákům nebo jen náhodným návštěvníkům jejich stránek. Očekává se proto, že budeš:

Ochotně upřesňovat, vysvětlovat a vítat diskusi o všem, co zveřejníš.

Podporovat příjemce zveřejňovaných produktů, aby vytvářeli zpětnou vazbu, tj. aby reagovali nebo si případně i stěžovali.

Mít schopnost uznat vlastní chybu a neodkladně ji napravit.

Odhalovat neetické chování druhých.

Žijeme v informační společnosti, v níž jsou informace objektem každodenního zájmu většiny lidí. Přestože jejich množství je obrovské, jednotlivě jsou velmi křehké a snadno zneužitelné. Važ si proto významu nezkreslených informací i struktury definující jejich vzájemné souvislosti. Svou úctu bys měl prokazovat kromě jiného takto:

Nikdy nedělej nic, co by mohlo způsobit poškození existujících informací a jejich struktury. Mezi takové aktivity patří třeba nelegální proniknutí do cizí sítě či počítače, tvorba či vědomé šíření počítačových virů, znehodnocování či pozměňování software i hardware, publikování lživé či úmyslně zkreslené informace aj.

Víš-li něco o potencionálně nebezpečných aktivitách odporujících tomuto kodexu, oznam to.


[1]Učitelský spomocník : Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi [online]. Změněno 1. 10. 2007 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: <http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2150>

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n