Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Erasmus

ERASMUS+ KA 1 (2016 – 2018)


EVROPSKÁ ŠKOLA (Další vzdělávání učitelů)

Projekt Evropská škola se zaměřil se na jazykové a metodické vzdělávání učitelů, kteří jsou zapojeni do mezinárodních aktivit a projektů (e-Twining, European Schoolnet, ITEC a Creative Classroom Lab, Comenius,česko-španělské bilingvní studium), dále na implementaci metody CLIL do výuky dějepisu a základů společenských věd a v neposlední řadě na spolupráci s partnerskou školou v Budapešti (Maďarsku), a to pomocí tzv. job-shadowingu.

Prostřednictvím akreditovaných kurzů se účastníci věnovali rozvoji svých komunikačních schopností a dovedností v anglickém a španělském jazyce, rozšířili si odbornou slovní zásobu v daném předmětu a seznámili se s novými poznatky v oblasti metodiky cizích jazyků a použití metody CLIL ve výuce.
Projekt, do kterého bylo zapojeno celkem devět vyučujících, se soustředil na čtyři oblasti.
a) Stínování (job-shadowing) na bilingvním gymnáziu v Budapešti se zúčastnila vyučující španělského jazyka. Seznámila se se systémem bilingvního vzdělávání v Maďarsku, navštěvovala hodiny na bilingvní sekci, zajímala se o zapojení rodilých mluvčích do výuky a poznala organizaci maturitních zkoušek. 
Českým pedagogům následně prezentovala a srovnala český a maďarský vzdělávací systém, motivaci a zapojení studentů do výuky a technické vybavení školy. Ukázala, že maďarští studenti jsou komunikativnější, otevřenější a více diskutují o problémech. Vzhledem k velice pozitivnímu přístupu maďarských kolegů a aktivnímu přístupu maďarských studentů se participující učitelé dohodli pokračovat ve spolupráci na projektu ve španělském jazyce.
b) Kurzu Kreativní učení metodou CLIL v Anglii se zúčastnil učitel dějepisu, který měl taktéž již zkušenosti s vedením evropských projektů (Eurogymnázia), a vyučující základů společenských věd. Kurz se věnoval teoretické i praktické stránce metody CLIL a jejímu využití na střední škole. Oba učitelé si zdokonalili své jazykové kompetence do té míry, že jsou schopni využívat tuto metodu v anglickém jazyce. Svědčí o tom i získaný certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Své nabyté znalosti prezentovali ostatním pedagogům, Asociaci ředitelů škol Moravskoslezského kraje a vyučující základů společenských věd připravila pro vedení školy a ostatní pedagogy ukázkovou hodinu.
c) Jazykové kurzy (Anglie, Španělsko) zaměřené na metodiku v cizích jazycích absolvovali tři vyučující anglického a jedna vyučující španělského jazyka. Kurzy se zabývaly motivací studentů, rozvojem veškerých jazykových dovedností a metodami, jak učit cizí jazyk zábavně a zároveň vést studenty ke
kritickému myšlení. Součástí výuky byly také reálie o daných zemích. Všichni učitelé obdrželi certifikát o úspěšném ukončení kurzu. Získané poznatky poté využili při tvorbě pracovních listů a didaktického materiálu pro vyučující, kteří připravují studenty na maturitní a mezinárodní zkoušky.
d) Jazykové kurzy v Anglii absolvovali úspěšně dva vyučující matematiky a informatiky a získali certifikát o dosažení úrovně B2. Oba anglický jazyk již používají jak v rámci mezinárodních projektů (Erasmus+), tak ve výuce a také při tvorbě webových stránek školy.
Výsledkem projektu bylo tedy bezesporu zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností učitelů, které by mělo vést k samostatnému vedení mezinárodních projektů, efektivnějšímu využívání různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, rozvíjení účinnějších postupů v učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení. Významným přínosem projektu je také zvýšení konkurenceschopnosti školy v rámci Moravskoslezského kraje, její profilace, zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků ke studiu cizích jazyků a rozvoje multikulturního evropského myšlení.

 

Erasmus +

Erasmus + (vzdělávací program Evropské unie) podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Naší škole byl v roce 2016 schválen projekt klíčové akce 1 (KA 1), která podporuje mobilitu jednotlivců. Projekt s názvem Evropská škola (2016 – 2018) je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na jazykové a metodické vzdělávání v anglickém a španělském jazyce, na implementaci metody CLIL do výuky dějepisu a základů společenských věd a na spolupráci s partnerskou školou v Budapešti, a to prostřednictvím tzv. job-shadowingu.

Výsledkem projektu by mělo být zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností učitelů, zlepšení práce s mládeží, samostatné vedení mezinárodních projektů, efektivnější využívání různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, rozvíjení účinnějších postupů v učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení. Prioritním přínosem projektu je pak zvýšení konkurenceschopnosti školy, zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků ke studiu cizích jazyků a rozvoje multikulturního evropského myšlení.

V rámci klíčové akce 2 (KA 2), která podporuje strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe, škola spolupracuje se Španělskem, Švédskem a Itálií na projektu Y.E.S. plus (Youth Empowering Society: Targeting Social Inclusion), 2016 – 2018.

Cílem projektu je spolupráce s výše uvedenými školami na tématu sociální inkluze, vyměna zkušeností, organizování společných aktivit, práce na výstupech projektu a následně jejich sdílení a šíření i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol setkají na projektových schůzkách na jednotlivých školách, budou monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci projektu dojde také ke krátkodobým výměnným pobytům žáků.

 

Youth Empowering Society: Targeting Social Inclusion (Y.E.S. plus)


Projekt se zaměřil na poznání sociální inkluze, a to především inkluze imigrantů ve Španělsku, Itálii, Švédsku a České republice. Cílem bylo posílit u studentů a učitelů hodnoty solidarity, respektu, spolupráce, tolerance a kritické a analytické myšlení. Otázkou bylo, jak může škola ve spolupráci s projektovými partnery přispět k dané problematice. 

Studenti (aktivně zapojeno 50 českých studentů) se seznámili s problematikou migrace v daných zemích prostřednictvím besed a přednášek, a to nejen s odborníky (Organizace pro pomoc uprchlíkům, UNHCR ČR, Amnesty International, beseda s dr. Horákovou z Ostravské univerzity, beseda s doc. Pytlíkovou z VŠB Ostrava, beseda s europoslancem prof. J. Kellerem, beseda s bezpečnostním analytikem T. Pojarem), ale také se samotnými imigranty (rodiči nebo studenty dané školy). Navštívili migrační centra (Centrum pro přijímání cizinců v Ostravě), romskou kolonii Bedřiška v Ostravě, kde debatovali s místními obyvateli, účastnili se workshopů (právnický workshop o azylovém a migračním právu; Svět v pohybu o příčinách a důsledcích migrace, Boj proti předsudkům) a také zmapovali genealogii vlastní rodiny (Family Track Map). Zároveň sami vyhledávali a zpracovávali informace o migraci a jejich historických kořenech na našem území, a následně je pak prezentovali na projektových setkáních.

Pro práci využili platformu TwinSpace a google disc, kde nahráli veškeré výstupy a materiály v angličtině, která byla po celou dobu pracovním jazykem projektu. Použity byly především metody TBL (Thinking Based Learning), PBL (Problem Based Learning), Flipped Classroom, Visible Learning, metoda analýzy statistických dat a sdílení zkušeností.

Přínosem pro všechny byly bezesporu výměnné pobyty (Benidorm, Stockholm, Paderno Dugnano, Ostrava), kdy studenti společně sesbíraný materiál prezentovali, dále zpracovávali, nahrávali a veškeré aktivity také evaluovali. Zajímavé bylo srovnání dvou případových studií, kdy všichni studenti ve své zemi zjišťovali možnost pobytu dvou imigrantů, a to z hlediska migračního a azylového práva v dané zemi. Po dobu projektu probíhaly také aktivity (Bank of Time), které se zaměřily na konkrétní pomoc uprchlíkům, jako byl například sběr šatstva. 

K společným výstupům všech zúčastněných patří Kniha příběhů, ve které jsou nahrány příběhy migrantů, dále záložky s citáty, které nejlépe vystihují pocity migrantů, pětijazyčný slovníček k problematice migrace (anglicky, španělsky, italsky, švédsky a česky), didaktický materiál pro učitele k výuce sociální inkluze v hodinách základů společenských věd (Social Cohesion), projektová píseň I Wish I Could Part the Seas (soundtrack v závěrečném dokumentu), prezentace studentů v hodinách dějepisu, angličtiny a na všech projektových setkáních. A v neposlední řadě je to deklarace Jak být dobrým občanem (Declaration of Intents), která byla přečtena v rámci závěrečného setkání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě. Veškeré materiály se staly zároveň podkladem pro závěrečný dokument In their shoes, který názorně ukazuje celé projektové období (viz https://www.youtube.com/watch?v=4_FjT9b7QZY).

Projekt byl po celou dobu evaluován studenty a učiteli, na závěrečné evaluaci se podílelo i vedení školy. Kromě studentů na něm participovali také učitelé, kteří se scházeli v rámci mezinárodních setkání (Ostrava, Paderno Dugnano, Benidorm). O veškerých aktivitách byli informováni rodiče, ostatní pedagogové, studenti i široká veřejnost, a to prostřednictvím nástěnek, pedagogických porad, webových stránek, dnů otevřených dveří, novinových článků a prezentace na KÚ Moravskoslezského kraje. Záložky a slovníček byly distribuovány do migračního centra, knihovny, Sdružení rodičů, na Krajský úřad, učitelům základů společenských věd a také předány europoslanci prof. Kellerovi. 

Dopad projektu byl zřetelný u všech účastníků, především však u českých studentů, kteří mají v porovnání s ostatními partnery v oblasti sociální inkluze a imigrace malé zkušenosti. Pobyt v partnerských zemích a v rodinách (v některých případech v rodinách samotných imigrantů) vedl k prohloubení povědomí o multikulturním životě, toleranci a rasové snášenlivosti, o vzájemném porozumění a také o nutnosti bojovat s určitými stereotypy chování v české společnosti.

Navázaná spolupráce s partnerskými školami bude pokračovat v rámci dalšího projektu Erasmus+, stejně jako spolupráce s některými výše zmíněnými organizacemi (Organizace pro pomoc uprchlíkům).

Ivana Freitagová, koordinátorka projektu

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n