Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Zkouška z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 jako podmínka pro trvalý pobyt v ČR

  • Termíny zkoušek jsou uveřejněny na www stránkách školy (www.hladnov.info)
  • Ke zkoušce se můžete hlásit telefonicky nebo on line registrací na stránkách školy Uchazeč odevzdá před konáním zkoušky zkušební komisi originál poukazu vydaného Ministerstvem vnitra na jeho jméno, který jej opravňuje ke konání bezúplatné zkoušky. Pověřený pracovník školy označí poukaz razítkem školy. 
  • Pokud uchazeč nepředloží originál poukazu, vydaného Ministerstvem vnitra na jeho jméno (například když uchazeč opakuje zkoušku), je povinen před konáním zkoušky uhradit na sekretariátě školy poplatek za zkoušku ve výši 1500,- Kč. Uchazeč se u zkoušky dále prokáže dokladem totožnosti (pasem s vlepeným dokladem o povolení k pobytu - Long-term Residence). Bez předložení dokladu totožnosti jej nelze připustit ke zkoušce. 
  • V průběhu zkoušky uchazeč: nesmí používat mobilní telefon, slovník ani žádné další elektronické pomůcky; nedodržení tohoto zákazu může být důvodem k vyloučení ze zkoušky sedí sám v lavici píše na odpovědní listy pouze tužkou a čitelně podepíše všechny odpovědní listy, které jsou součástí zkoušky. 
  • V den úspěšného vykonání zkoušky vydá škola uchazeči osvědčení. 
  • Při neúspěšném absolvování zkoušky se uchazeč může znovu přihlásit na zkoušku v nejbližším možném termínu. Počet opakovaných zkoušek není omezen. 
  • Pokud se uchazeč nemůže dostavit ke zkoušce v domluveném termínu, je povinen tuto skutečnost oznámit na sekretariátě školy nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání zkoušky.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n