Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Přijímací zkoušky

Jaro 2024 zde

Právní předpisy:

Přijímací zkoušky do maturitních oborů se povinně realizují v celé České republice v rámci vyhlášení jednotných přijímacích zkoušek, čj. MSMT-7896/2016-3/, s využitím centrálně zadávaných jednotných testů organizací CERMAT viz https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.

Podrobné informace naleznete ZDE na stránkách MŠMT. 

Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí zejména těmito právními předpisy:

 • ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění zákona č.178/2016 Sb. a pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,
 • vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
 • nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ( účinnost od 1.1.2006).

Upozorňujeme, že s novelizací některých právních předpisů, může dojít ke změnám.

Požadavky pro přijetí jsou:

 • podání přihlášky na naše gymnázium do 20. února 2024, nepožadujeme lékařské potvrzení
 • pro 4leté i 6leté studium: vykonání přijímacích zkoušek - test z jazyka českého a matematiky, vyhodnocení - viz kritéria pro přijetí

 

Nabízíme tyto studijní obory:

 • 7943K/61 šestileté studium - dvojjazyčné gymnázium - jazyk český a španělský
 • 7941K/41 čtyřleté studium - gymnázium (všeobecné)
 • 7941K/41 čtyřleté studium - gymnázium  (živé jazyky)

 Pro uchazeče je nejpodstatnější:

pro přijímací zkoušku jsou stanoveny tyto termíny - 12. a 15. duben pro čtyřleté studium a 16. a 17. duben pro šestileté studium, u uchazečů o dvojjazyčné studium se nevyžaduje předcházející znalost španělského jazyka,

 • ředitel školy může po ukončení přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků - přihláška se v tomto případě podává přímo řediteli této školy,
 • další podrobnosti Vám poskytnou výchovní poradci základních škol.

Ve školním roce 2024/2025 budeme otvírat:

 • 3 třídy čtyřletého studia (90 žáků, jedna třída - všeobecné studium, dvě třídy - živé jazyky, zaměřené na výuku anglického jazyka),
 • 1 třídu šestiletého studia - vyučovací jazyk český a španělský (30 žáků).

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

Výsledky budou zveřejněny po vyhodnocení přijímacích testů organizací CERMAT. POZOR! Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí již není odesíláno zákonným zástupcům. Pořadí přijatých a nepřijatých žáků, jen pod registračními čísly, bude zveřejněno v budově školy a na internetových stránkách školy.

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n