Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava postupuje v souladu s tímto zákonem.

Kurz anglického jazyka pro děti 10 - 15 let 2017/2018

Kurz anglického jazyka pro děti 10 - 15 let 2017/2018

Otevíráme kurz anglického jazyka pro děti 10-15 let. 60 minut týdně, celý školní rok. Cena 4 000 Kč.

Jazykové kurzy - angličtina mírně pokročilí

Jazykové kurzy - angličtina mírně pokročilí 2019/2020

Nabízíme volná místa v kurzu angličtina - mírně pokročilí. Kurz bude probíhat v úterý, jednou týdně, 3 hodiny. Cena 7500 Kč. V případě zájmu, vyplňte registrační formulář.

Školní řád jazykové školy

Školní řád jazykové školy

 Pro všechny posluchače jazykové školy: zde naleznete informace týkající se chodu školy, plateb a kurzů.

1 Obecná ustanovení 

K 1. 1. 2011 došlo ke sloučení Gymnázia Hladnov a Státní jazykové školy Ostrava. Podrobnosti viz. Zřizovací listina. Všichni posluchači a v případě nezletilých posluchačů jejich zákonný zástupce se podpisem přihlášky do kteréhokoli z kurzů zavazují, že se budou řídit tímto školním řádem a dalšími vnitřními předpisy jazykové školy Hladnov. 

2 Provoz a vnitřní režim jazykové školy 

Provoz a vnitřní režim jazykové školy je v souladu s provozním a vnitřním řádem gymnázia. Úřední hodiny jsou stanoveny po - pá 8.00 – 17.00 hodin. Vedení školy má právo z organizačních důvodů rozhodnout o uzavření školy v době vánočních, jarních, letních prázdnin a v době státních svátků, popřípadě dalších prázdnin. (V období prázdnin a státních svátků výuka jazykové školy neprobíhá). 

3 Rozvrh hodin 

Vyučování ve škole probíhá podle pevného rozvrhu hodin potvrzeného ředitelem školy. Rozvrh vyučování je dostupný na sekretariátě školy a webových stránkách jazykové školy, přehled kurzů v jednotlivých dnech na informační nástěnce v hale školy a webu. 

4 Kurzy

4.1 Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou 

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola nepořádá jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou. 

4.2 Odpolední a večerní kurzy 

Výuka v tříhodinových kurzech ( 3x45 minut) probíhá následovně: 

odpolední kurzy 15.00 - 17.20 - výuka; večerní kurzy 17.00 - 19.20 - výuka; 

Výuka v kurzech s jinou než tříhodinovou dotací probíhá podle rozvrhu hodin stanoveného pro tyto kurzy. Změny v kurzech jsou vyhrazeny. 

4.3 Podnikové kurzy a firemní kurzy 

V podnikových kurzech realizovaných mimo budovu školy, probíhá výuka podle požadavků organizace, která kurz objednává na základě uzavřené smlouvy. 

4.4 Individuální výuka 

Individuální výuka je nabízena formou balíčku 20 hodin nebo 10 hodin, které si posluchač předplatí a následně po domluvě s lektorem čerpá. Jedna hodina á 60 minut. 

5 Zápisy do kurzů 

Na základě vyhlášky 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách je maximální počet posluchačů ve všech kurzech stanoven na 18. 

5.1 Termíny a druhy zápisů 

Zápisy do jazykových kurzů jsou členěny na hlavní zápis (srpen, září) a doplňkové zápisy – v průběhu celého školního roku. Jazyková škola nabízí možnost bezplatné návštěvy jedné vyučovací jednotky, kdy se posluchač může rozhodnout, zda do kurzu nastoupí nebo ne. 

Nezbytnou podmínkou přijetí do kurzu je řádně vyplněná přihláška a dodržení termínu úhrady úplaty za vzdělávání. V případě nezaplacení úplaty za vzdělávání do stanoveného termínu může být přihláška vyřazena a místo v kurzu bude poskytnuto jinému zájemci. 

6 Přestup posluchače do jiného kurzu 

Posluchač má právo požádat na sekretariátu školy o přestup do jiného odpovídajícího kurzu, a to i do kurzu nižšího či vyššího. Podmínkou pro přeřazení do kurzu je zaplacená úplata za vzdělávání. Přeřazení posluchače do jiného kurzu se provádí výhradně na sekretariátě školy za předpokladu, že v kurzu, do kterého chce posluchač přestoupit, je volné místo. Není-li tomu tak a je-li možnost výběru, je posluchači nabídnut jiný odpovídající kurz. Pokud ani pak posluchač nesouhlasí s nabídnutými možnostmi, je mu doporučeno kurz ukončit. Úplata za vzdělávání však bude posluchači vrácena tehdy, budou-li splněny podmínky uvedené ve školním řádu. 

7 Organizace jazykových kurzů 

Výuka je organizovaná v kurzech. Standardně pořádáme kurzy odpolední a večerní (s hodinovou dotací 1x3 vyučovací hodiny týdně, popřípadě 1x2 vyučovací hod. týdně). 

7.1 Podmínky nutné pro otevření kurzu 

a) Vedení školy rozhodne nejpozději do 7 dnů od data prvního dne docházky do daného kurzu, zda bude kurz otevřen. b) Vedení školy může rozhodnout o uzavření kurzu. c) Pokud se kurz neotevře, bude přihlášeným uchazečům nabídnuto přeřazení do jiného kurzu odpovídající kvality a náročnosti nebo vrácení celé úplaty za vzdělávání. d) Pokud dojde k uzavření kurzu dle bodu b), bude stávajícím posluchačům nabídnuto přeřazení do jiného kurzu odpovídající kvality a náročnosti nebo vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání. To znamená, že od úplaty bude odečtena doba za již odučené hodiny (kalendářní měsíce), v souladu s tímto školním řádem. e) Důvody pro neotevření nebo uzavření kurzu mohou být například nedostatečný počet posluchačů nebo personální změny. f) Maximální počet posluchačů v kurzu je 18. Minimální počet posluchačů je 5. g) Jazyková škola si vyhrazuje právo změnit čas a den konání kurzu. Pokud tato změna posluchačům nebude vyhovovat, budou jim nabídnuty možnosti uvedené v bodu d) 

7.1.1 Termíny a podmínky úhrady úplaty za vzdělávání ve všech typech 

kurzu 

Cena kurzu se skládá z úplaty za vzdělávání a administrativního poplatku ve výši 300 Kč, úplata za kurz se hradí před nastoupením do kurzu. Ředitel školy může povolit úhradu úplaty za výuku ve splátkách. Úhradu administrativního poplatku je nutno provést zásadně v plné výši. Administrativní poplatek činí 300 Kč a je až na výjimky nevratný (viz školní řád). Uchazeč může při pozdějším nástupu do kurzu uhradit po dohodě s ředitelem školy poměrnou část úplaty za kurz. 

Ředitel školy může na základě žádosti (ke stažení na stránkách jazykové školy) stanovit splátkový kalendář, který je posluchač povinen dodržovat ve stanovených termínech. Posluchač je povinen uhradit cenu kurzu odpovídající jednomu školnímu roku. 

Ceny kurzů jsou stanoveny v ceníku jazykové školy. 

7.1.2 Podmínky pro vracení úplaty za vzdělávání 

Posluchači může v některých případech vzniknout nárok na vrácení úplaty za vzdělávání v celém rozsahu nebo na vrácení její poměrné části. 

7.1.3 Podmínky vrácení úplaty za vzdělávání v celém rozsahu 

Úplata za vzdělávání se uchazeči vrací v celém rozsahu (včetně administrativního poplatku) pouze v případě, že jazyková škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu, nebo v případě, že se uchazeč odhlásil nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu. 

7.1.4 Podmínky vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání 

Posluchači může být vrácena poměrná část úplaty za vzdělávání v případě, že vedení školy rozhodlo v průběhu roku o uzavření kurzu a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu. V takovém případě je posluchači vrácena úplata za vzdělávání snížena o částku vyjadřující již odučené hodiny (počítá se započatý kalendářní měsíc). Posluchači může být na jeho žádost vrácena poměrná část úplaty za vzdělávání, pokud je splněna některá z následujících podmínek: 

a) Posluchač kurzu podá žádost o vrácení části úplaty v průběhu září - ledna příslušného 

školního roku. Pozdějším žádostem nebude vyhověno. b) Žádost o vrácení části úplaty za vzdělávání musí být podána písemně na sekretariát školy a 

musí být opatřena příslušným potvrzením c) Důvody pro uznání žádosti jsou následující: 

c1) vážné onemocnění (nutno doložit lékařským potvrzením), c2) změna bydliště (nutno doložit potvrzením obecního úřadu v novém bydlišti), c3) přijetí na vysokou školu (nutno doložit potvrzením studijního oddělení fakulty). c4) změna zaměstnání, která zapříčiní, že posluchač nemůže dále do kurzu docházet (nutno doložit potvrzením nového zaměstnavatele) d) Administrativní poplatek ve výši 300,- Kč vybíraný při zápisu, se při vracení poměrné části úplaty ve výše uvedených případech zásadně nevrací. 

 

d) školné se nevrací v případě neodvratitelných událostí, kterým JŠ nemohla zabránit, ovlivnit či je předvídat (havárie vody, plynu, porucha elektřiny, stávka, bezpečnostní situace.

 

8 Organizace jazykových zkoušek 

Jazyková škola Hladnov pořádá tyto typy zkoušek: 

a) Zkoušku pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni 420 hodin absolvovaných na jazykové škole b)Státní jazykovou zkoušku základní c)Státní jazykovou zkoušku všeobecnou d) Zkoušku z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 jako podmínku pro trvalý pobyt v ČR 

Ceny jednotlivých zkoušek jsou uvedeny ceníku jazykové školy. 

8.1 Zkouška pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni 420 

hodin absolvovaných na jazykové škole 

Zkouška je uvedena v Seznamu standardizovaných zkoušek (Rozhodnutí MŠMT ze dne 28.6.2005 č.j. 20 583/2005-23). Uchazeč, který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, získá osvědčení o základní znalosti jazyka. Osvědčení lze získat z kteréhokoli jazyka za předpokladu, že jazyková škola Hladnov disponuje pedagogickým pracovníkem s příslušnou aprobací. Toto osvědčení je mimo jiné postačující zkouškou z českého jazyka potřebnou pro cizince zaměstnané jako vyučující na českých školách (dle §4 zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon). Zkouška je pořádána i pro jednotlivé 

uchazeče. Termíny: Termín pro vykonání zkoušky je stanoven kdykoli v průběhu školního roku po domluvě s uchazečem. 

8.2 Státní jazyková zkouška základní a všeobecná 

Tyto zkoušky jsou pořádány na základě vyhlášky č. 33/2005 Sb. a jsou uvedeny v Seznamu standardizovaných zkoušek (Rozhodnutí MŠMT ze dne 28.6.2005 č.j. 20 583/2005-23). Uchazeč, který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, získá vysvědčení o státní jazykové zkoušce. Zkoušku lze vykonat z kteréhokoli jazyka, pokud bylo pro daný termín vypracováno zadání a pokud má škola k dispozici pedagogy s potřebnou aprobací. Zadání nezpracovává jazyková škola Hladnov a nemůže tudíž tuto skutečnost nijak ovlivnit. Standardně je státní jazyková zkouška pořádána, pokud se přihlásí nejméně 3 uchazeči. Státní jazyková zkouška je pořádána i v případě, že se přihlásí pouze 2 uchazeči, ovšem v takovém případě se mění výše platby za zkoušku. Přesné ceny, další podrobnosti týkající se plateb a všeobecné pokyny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto školního řádu. Termíny: Státní základní a všeobecné jazykové zkoušky se provádějí dle vyhlášky č.33/2005 Sb. v podzimním (listopad, prosinec) a jarním (květen, červen) termínu. Termíny pro pořádání písemné části stanovuje MŠMT. Termíny pro ústní část stanovuje jazyková škola Hladnov. Přihlášky k podzimnímu termínu se přijímají do 30. září, k jarnímu termínu do 31. března na sekretariátu školy. Způsob a pravidla hodnocení jsou blíže rozepsány v bodě 11. 

8.3 Zkouška z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 jako podmínka pro 

trvalý pobyt v ČR 

Pokyny pro účastníky zkoušky: a) Uchazeči se mohou ke zkoušce hlásit tímto způsobem:Vyplněním registračního formuláře, který je zveřejněný na stránkách jazykové školy nebo na sekretariátě školy. 

b) Termíny zkoušek jsou uveřejněny na www stránkách školy (http://www.hladnov.info/) c) Uchazeč odevzdá před konáním zkoušky zkušební komisi originál poukazu vydaného Ministerstvem vnitra na jeho jméno, který jej opravňuje ke konání bezúplatné zkoušky. Pověřený pracovník školy označí poukaz razítkem školy. d) Pokud uchazeč nepředloží originál poukazu, vydaného Ministerstvem vnitra na jeho jméno (například když uchazeč opakuje zkoušku), je povinen před konáním zkoušky uhradit na sekretariátě školy poplatek za zkoušku ve výši 1500,- Kč. e) Uchazeč se u zkoušky dále prokáže dokladem totožnosti (pasem s vlepeným dokladem o povolení k pobytu - Long-term Residence). Bez předložení dokladu totožnosti jej nelze připustit ke zkoušce. f) V průběhu zkoušky uchazeč: 

podepíše všechny odpovědní listy, které jsou součástí zkoušky. 

g) V den úspěšného vykonání zkoušky vydá škola uchazeči osvědčení. h) Při neúspěšném absolvování zkoušky se uchazeč může znovu přihlásit na zkoušku v nejbližším možném termínu. Počet opakovaných zkoušek není omezen. ch) Pokud se uchazeč nemůže dostavit ke zkoušce v domluveném termínu, je povinen tuto skutečnost oznámit. 

9 Práva a povinnosti posluchačů a zákonných zástupců, vztahy posluchačů a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 

Všichni posluchači a v případě nezletilých posluchačů jejich zákonný zástupce se podpisem přihlášky do kteréhokoli z kurzů zavazují, že se budou řídit tímto školním řádem a dalšími vnitřními předpisy jazykové školy Hladnov. 

nesmí používat mobilní telefon, slovník ani žádné další elektronické pomůcky; nedodržení 

tohoto zákazu může být důvodem k vyloučení ze zkoušky 

sedí sám v lavici 

píše na odpovědní listy pouze určenou tužkou a čitelně 

9.1 Odpolední a večerní jazykové kurzy 

Docházka do kurzů je dobrovolná. Pokud je však absence posluchače vyšší než 30%, může vyučující v daném kurzu rozhodnout o tom, že posluchači na konci školního roku nevydá osvědčení o absolvování kurzu. Jestliže se posluchač rozhodne do kurzu nedocházet, měl by to oznámit vedení školy, a to pokud možno písemně. Při dlouhodobé absenci nemůže škola zaručit, že posluchač případnou ztrátu dožene. Absenci posluchačů mladších 18 let omlouvají jejich zákonní zástupci. Dřívější odchod posluchače mladšího 18 let z výuky je možný pouze na základě omluvenky jeho zákonného zástupce. Případné žádosti o vrácení úplaty za vzdělávání může být výjimečně vyhověno jen tehdy, když posluchač splní podmínky dané ve školním řádu. Pokud má posluchač povoleno rozdělení úhrady úplaty za vzdělávání na více splátek a splátky neuhradí ve stanoveném termínu, bude na tuto skutečnost upozorněn nejprve e-mailem následně doporučeným dopisem. Pokud ani pak splátku neuhradí, může být z dalšího studia vyloučen. 

9.2 Další práva a povinnosti posluchače 

a) Posluchač má právo na: 

- vzdělání dle školního vzdělávacího programu - informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání - ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, před návykovými látkami b) Handicapovaný posluchač má právo na speciální péči v rámci možností školy. c) Posluchač je povinen dodržovat školní řád a další předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. d) Posluchač je povinen dbát pokynů vyučujících i ostatních zaměstnanců školy, přicházet do výuky včas, dodržovat délku přestávky a nenarušovat jakýmkoli způsobem průběh vyučování. Vyučující má právo upozornit posluchače na nevhodné chování a vystupování, případně jej vykázat z učebny. Opakované, případně hrubé narušování výuky posluchačem řeší ředitel školy, který má právo učinit rozhodnutí o vyloučení posluchače z kurzu. e) Posluchač musí oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích. f) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek. g) Posluchačům je zakázáno odkládat jízdní kola v budově školy, jezdit v budově školy na kolečkových bruslích, vodit do budovy školy zvířectvo, žádat pracovníky na vrátnici nebo na sekretariátu o úschovu předmětů, hlídání dětí apod. h) Výtah slouží pouze zaměstnancům školy, starším posluchačům a posluchačům tělesně postiženým. Při použití výtahu je nutno dodržovat návod k obsluze, který je vyvěšen v kabině výtahu. ch) Posluchači nesmí ničit, poškozovat a bez svolení vyučujícího přemisťovat žádné vnitřní vybavení ani majetek školy. 

9.3 Práva a povinnosti zákonných zástupců 

a) Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání posluchače. b) Zákonní zástupci mají povinnost: 

- zajistit, aby posluchač řádně docházel do školy - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích. 

9.4 Vztahy posluchačů a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 

školy 

a) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají posluchačům a zákonným zástupcům pokyny bezprostředně související se vzděláváním, školním řádem nebo nutnými organizačními opatřeními. b) Všichni zaměstnanci školy budou posluchače chránit před všemi formami špatného zacházení nebo násilí. c) Informace, které posluchač nebo zákonný zástupce posluchače poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o posluchači, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

10 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví posluchačů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

10.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví na počátku školního roku provádí lektor (přidělený ke každému kurzu), který posluchače seznámí zejména: a) se školním řádem b) se zásadami bezpečného chování v prostorách školy c) s postupem při úrazu d) s nebezpečím vzniku požáru a postupem v případě požáru. 

Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu posluchače ve škole, je posluchač povinen ihned nahlásit lektorovi nebo kterému koliv z pedagog. pracovníků školy. V případě úrazu je nutno neprodleně poskytnout případně přivolat první pomoc. Poté je třeba oznámit úraz ředitelství školy. Po zajištění všech zdravotních záležitostí provede lektor společně s ředitelem školy nebo jeho zástupcem záznam o školním úrazu do knihy úrazů. 

10.2 Obecná pravidla pro snižování rizik 

Posluchači i všichni zaměstnanci a návštěvníci školy jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Posluchačům zejména je zakázáno: 

a) kouřit v celém areálu školy (tj. ve všech vnitřních prostorách i na pozemcích školy) b) pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, narkotika a jiné látky 

škodlivé zdraví c) přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní d) manipulovat s rizikovými chemickými látkami e) zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrickými přístroji 

10.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

a) Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. b) Posluchači školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných zákony ČR, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce posluchačů, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o svých zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. c) Jakékoli projevy šikany mezi posluchači jsou v prostorách školy přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení školního řádu. 

11 Hodnocení, osvědčení, státní jazykové zkoušky a jiné jazykové 

zkoušky 

a) Hodnocení posluchače je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. b) Vyučující má povinnost nejméně dvakrát během školního roku (zpravidla na konci ledna a na konci června) ohodnotit posluchačovy znalosti a pokroky. c) Prospěch posluchačů se hodnotí čtyřmi stupni: 1- výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl(a). d) Vyučující má právo doporučit posluchači přestup do vyššího nebo nižšího ročníku v případě, že znalosti posluchače přesahují požadovanou úroveň pro daný ročník, případně této úrovně nedosahují. e) Opakování ročníku doporučí vyučující zaostávajícím posluchačům ještě před zahájením vnitřního zápisu (jedná se pouze o doporučení). f) Státní základní a všeobecné jazykové zkoušky se provádějí dle vyhlášky č. 33/2005 Sb. v podzimním a jarním termínu. Přihlášku k podzimnímu termínu je nutno podat do 30. září, k jarnímu termínu do 31. března na sekretariátě školy. g) Zkoušky pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka se mohou konat kdykoli v průběhu školního roku na žádost uchazeče. h) Ke všem typům zkoušek, které pořádá jazyková škola Hladnov, se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvují kurzy. 

12 Závěrečná ustanovení 

S řádem jazykové školy seznamuje posluchače lektor, posluchači jsou povinni dodržovat všechna ustanovení. Školní řád je dostupný na webových stránkách školy a zasílán každému posluchači spolu s přihláškou ke studiu. 

Vedení školy si vyhrazuje právo upravovat Školní řád při vzniku nových skutečností, které tento řád neřeší. O změnách musí být všichni lektoři i posluchači informováni. 

Školní řád byl projednán na pedagogické poradě dne 02. 03. 2016. 

Schváleno Školskou radou dne 09. 03. 2016 viz zápis z jednání. 

Ve Slezské Ostravě dne 09. 03. 2016 Mgr. Daniel Kašička 

ře

Oxford Quality School

Oxford Quality School

Jazyková škola Hladnov používá moderní učebnice vydávané nakladatelstvím Oxford University Press. Nakladatelství má sídlo také v Ostravě a máte možnost využít nabídky jejich služeb, vybrat si z možství akcí a zakoupit zajímavé knihy a učebnice.

 

Číst dál: Oxford Quality School

Zápis do kurzů jazykové školy

Zápis do kurzů jazykové školy

Zde máte možnost se zaregistrovat do kurzů. Stačí vyplnit registrační formulář. Můžete si vybrat ze široké nabídky kurzů. Výuka probíhá v blocích. Odpolední blok začíná v 15:00, večerní v 17:00, den a čas výuky lze přizpůsobit individuálním potřebám posluchačů.

Registrace je nezávazná.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezká Ostrava

Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n