Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Informační memorandum žáci – zákonni zástupci (COVID-CZ-210829)

Informační memorandum zaměstnanci (COVID-CZ-210829)

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava ,p.o. (dále jen „Gymnázium Hladnov a JŠ“), se sídlem ve Slezské Ostravě, Hladnovská 35t, IČO: 842753 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Gymnázium Hladnov a JŠ zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno. Tyto údaje se archivují podle zákona po dobu až 50 let.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými ustanoveními předávají - CZVV, MŠMT atd.

Pokud Gymnázium Hladnov a JŠ zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Gymnázia Hladnov a JŠ informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Gymnáziem Hladnov a JŠ;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Gymnáziem Hladnov a JŠ jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Gymnáziem Hladnov a JŠ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gymnáziem Hladnov a JŠ;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) Gymnáziu Hladnov a JŠ, podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium Hladnov a JŠ je společnost

Moore Advisory CZ s.r.o., kontaktní osobou za tuto společnost: Ing. Petr Štětka, tel.: 734 647 701, e-mail: .

 

Školní jídelna

Školní stravování na našem gymnáziu zajišťuje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh, 700 30.

 http://www.spsch.eu/

 

tel: 595781540

Naučná stezka

logo - stezkaNaučná stezka byla vybudována v roce 2014 v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK), reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008, ev. číslo smlouvy 01918/2013/EP.

Zaměření stezky je převážně dendrologické, ale upozorňuje i na další biologické zajímavosti v areálu našeho školního pozemku. Hlavním cílem je seznámit návštěvníky se 40 druhy dřevin, poukázat na jejich určovací znaky, zajímavé vlastnosti a praktickou využitelnost. Stezku doplňují interaktivní prvky a pracovní listy, které umožňují zábavnou formou otestovat získané znalosti. V areálu naučné stezky jsou umístěny lavičky, pergola a venkovní učebna, kde je možné realizovat vyučovací hodiny praktických cvičení a biologických pozorování.

Pergola

Naučná stezka má sloužit nejen žákům hladnovského gymnázia, ale i partnerským základním školám a během speciálních akcí i široké veřejnosti.

Trasa začíná velkou úvodní tabulí s plánkem stezky před hlavním vchodem školy. Poté vede návštěvníka travnatou pěšinou na školní dvůr a odtud pokračuje okruhem v oplocené části školního pozemku.

Návštěvník naučné stezky zde může pozorovat stromy, keře, byliny, lišejníky, houby, bezobratlé i obratlovce a jejich pobytové znaky.

Stezka kol

Na zvídavé čekají panely s pohyblivými prvky a kvízy. Jedná se o čtyři interaktivní prvky. Žáci na nich najdou kvízy o lesích ČR a rekordech stromů, zkusí poznat strom podle siluety listů, přiřadit k danému druhu květy, plody i větvičky se zimními pupeny.

Gymnázium Hladnov uvítá i další zájemce o dendrologii a po předchozí domluvě umožní využití naučné stezky také třídám z jiných škol. Učitelé zde mohou realizovat s žáky vlastní vzdělávací aktivity, anebo využít naše připravené pracovní listy.

 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium
na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole, Ostrava pro školní rok 2021/2022

1. čtyřleté studium

2. šestileté studium

2006 - 2007 Konec školního roku

...

2006 - 2007 Maturity

...

2006 - 2007 Den otevřených dveří

...

2006 - 2007  Den přání

...

2006 - 2007 Mikuláš

...

2006 - 2007 Červená stužka

...

2006 - 2007 Říše římská 

...

2006 - 2007 Vídeň

...

2006 - 2007 Jazykové soutěže

...

2006 - 2007 Soutěže výukových předmětů

...

Další články...

  1. aktivity08_09
  2. aktivity07_08

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n