Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předměty maturitní zkoušky - bilingva

Maturitní zkouška

(bilingvní studijní obor)

Pro žáky bilingvního studia, kteří si mohou ve společné části zvolit i španělský jazyk. V takovém případě se na ně vztahuje výjimka: „U žáků, kteří si ve společné části maturitní zkoušky podle §78 odst. 1 a 2 Školského zákona zvolí jako druhou povinnou zkoušku španělský jazyk, je zkouška profilové části ze španělského jazyka, literatury a kultury podle odst. 2 písm. b) považována za zkoušku z cizího jazyka v souladu s §79 odst. 1 a 5 Školského zákona.“ Jako profilová část se jim tedy započítává povinná zkouška ze Španělského jazyka a literatury na úrovni C1.

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části se konají pouze didaktické testy ze zvolených předmětů.

Povinná zkouška

1. Český jazyk a literatura

2. Cizí jazyk (ŠJ nebo AJ) nebo matematika

 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Cizí jazyk, Matematika rozšiřující

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal povinnou zkoušku.

 

Možné varianty profilových zkoušek:

Varianty:         2. předmět společné části           Profilové zkoušky povinné

1.                         Španělský jazyk (DT)                    1. ČJL (PP+ÚZ)

                                                                              2. ŠJL (PP+ÚZ úrovně C1)

                                                                              3. předmět ve španělštině

 

2.                         Matematika (DT)                           1. ČJL (PP+ÚZ)

                                                                               2. ŠJL (PP+ÚZ úrovně C1)

                                                                               3. předmět ve španělštině

 

3.                        Anglický jazyk (DT)                         1. ČJL (PP+ÚZ)

                                                                                2. AJ (PP+ÚZ)

                                                                                3. ŠJL (PP+ÚZ úrovně C1)

                                                                                4. předmět ve španělštině

 

Profilová část maturitní zkoušky je složena:

1. Český jazyk a literatura - písemná a ústní část

2. Španělský jazyk a literatura - písemná a ústní část

3. Předmět ve španělském jazyce výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis

Maturitní zkouška z České jazyka a literatury a Cizích jazyků má vždy písemnou a ústní část (váha hodnocení je v poměru 40:60).

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Druhý cizí jazyk, Základy společenskovědních věd, Informatika a výpočetní technika

Žák si může zvolit předměty Matematika, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis v českém nebo španělském jazyce).

Hodnocení zkoušek ústní profilové části maturitní zkoušky naleznete ZDE.

 

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem pouze u varianty č. 3

Zkoušku z cizího jazyka, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Certifikátem lze nahradit pouze jednu maturitní zkoušku z cizího jazyka.

 

KRITÉRIA MATURITNÍ ZKOUŠKY - PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka odpovídá úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

  1. Rozsah písemné práce se stanovuje na 200 - 250 slov. V případě zásadního nedodržení minimální i maximální hranice může hodnotitel snížit výsledné hodnocení.
  2. Trvání písemné práce je stanoveno na 90 minut včetně výběru tématu.
  3. Žák si může vybrat z následujících typů textu:

a) Dopis kamarádovi

b) Formální dopis (žádost, stížnost)

c) Zpráva do školního časopisu

 

Výběr zadání stanoví ředitel školy. Předmětová komise předá řediteli školy 6 témat (2 pro každý typ textu) vybraných na základě návrhů vyučujících, z nichž ředitel vybere 2 (každé z jiného útvaru). Zadání bude napsáno v českém jazyce. 

  1. Žáci mohou během psaní písemné práce využít překladový a výkladový slovník.
  2. Písemná práce tvoří 40% konečné známky z ciziho jazyka.
  3. Každou písemnou práci ohodnotí minimálně 1 hodnotitel jmenovaný ředitelem školy dle následujících kritérií:

 

  • Zpracování zadání a obsah
  • Organizace a koheze textu
  • Slovní zásoba a pravopis
  • Mluvnické prostředky

Za každé kritérium mohou žáci získat maximálně 3 body. Celkem je tedy možné získat 12 bodů (viz detailní tabulka níže).V případě nedostatečné známky z písemné práce bude student práci opakovat v dalším maturitním termínu.

Získané body se přepočítají na známku podle níže uvedené stupnice:

 

12 - 11 bodů

výborný

10 - 9 bodů

chvalitebný

8 - 7 bodů

dobrý

6 - 5 bodů

dostatečný

4 - 0 bodů

nedostatečný


Profilové maturitní zkoušky na šestiletém dvojjazyčném studiu: zde

CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

 

 

I – Zpracování zadání / Obsah

II – Organizace a koheze textu

III – Slovní zásoba a pravopis

IV – Mluvnické prostředky

3

Požadovaná charakteristika textu1  je dodržena.  Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny.  Body zadání jsou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti.2

Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.  PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně.3

Slovní zásoba je široká.5  Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání porozumění textu.3  Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy použity správně.6 

Rozsah mluvnických prostředků je široký.5  Chyby v mluvnických prostředcích nebrání porozumění textu.3  Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity správně.6 

2

Požadovaná charakteristika textu1 je většinou dodržena.  Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.  Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti.2  Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu (text je o 1 interval kratší/delší)

Text je většinou souvislý s lineárním sledem myšlenek.  PTN jsou většinou použity správně a vhodně.3  Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu / části textu.4

Slovní zásoba je většinou široká.5 Chyby ve slovní zásobě a pravopise většinou nebrání porozumění textu / části textu.3  Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity správně.6

Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký.5  Chyby v mluvnických prostředcích většinou nebrání porozumění textu / části textu.3  Mluvnické prostředky jsou většinou použity správně.6 

1

Požadovaná charakteristika textu1 není ve větší míře dodržena.  Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně zmíněna.  Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti.2  Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 2 intervaly kratší/delší).

Text není ve větší míře souvislý s lineárním sledem myšlenek.  PTN nejsou většinou použity správně a vhodně.3  Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění textu / části textu.4

Slovní zásoba je ve větší míře omezená.5  Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve větší míře brání porozumění textu / části textu.3  Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře použity správně.6   

Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře omezený.5  Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře brání porozumění textu / části textu.3  Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře použity správně.6 

0

Požadovaná charakteristika textu1 není dodržena.  Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.  Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti.2  Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 3 intervaly kratší / o 3 a více intervalů delší).  Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o více než 3 intervaly kratší).

Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární sled myšlenek.  PTN jsou ve většině textu použity nesprávně a/nebo nevhodně / v nedostatečném rozsahu.3  Chyby v PTN brání porozumění většině textu.4

Slovní zásoba je omezená / v nedostatečném rozsahu.5  Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání porozumění většině textu.3  Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu použity nesprávně.6  

Rozsah mluvnických prostředků je omezený / mluvnické prostředky jsou v nedostatečném rozsahu.5  Chyby v mluvnických prostředcích brání porozumění většině textu.3  Mluvnické prostředky jsou ve většině textu použity nesprávně.6  

Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení sloupce.;  Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 2. část PP je hodnocena 0 body.; Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý sloupec je hodnocen 0 body. 
1. Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v souladu s komunikačním cílem.

2. Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň. 

3. Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu (použity správně), a rozsah PTN (použity vhodně). 

4. Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti.

5. Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání a požadované úrovni obtížnosti. 

6. Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n