Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předměty maturitní zkoušky - (studijní obor všeobecný a živé jazyky)

Maturitní zkouška v roce 2022/2023

Společná část maturitní zkoušky - varianta A

Povinné zkoušky

  1. Český jazyk a literatura (didaktický test ve státní části, písemná práce a ústní zkouška ve školní části)
  2. Cizí jazyk (didaktický test ve státní části, písemná práce a ústní zkouška ve školní části)

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

  • Matematika/ Matematika rozšiřující
  • Cizí jazyk
  • Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

1. Český jazky a literatura - písemná a ústní část

2. Cizí jazyk - písemná a ústní část

3. Výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika

4. Výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika

 

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem 

Zkoušku z cizího jazyka, lze nahradit výsledkem standarizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jazykový certifikát nesmí být starší než 3 roky.

Informaci o stadarizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Certifikátem lze nahradit pouze jednu maturitní zkoušku z cizího jazyka.

 

Společná část maturitní zkoušky - varianta B

Ve společné části se konají pouze didaktické testy ze zvolených předmětů.

Povinné zkoušky

  1. Český jazyk a literatura (didaktický test ve státní části, písemná práce a ústní zkouška ve školní části)
  2. Matematika

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika/ Matematika rozšiřující, cizí jazyk

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

1. Český jazky a literatura - písemná a ústní část

2. Výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika

3. Výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika

 

Maturitní zkouška z České jazyka a literatury a Cizích jazyků má vždy písemnou a ústní část (váha hodnocení je v poměru 40:60).

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Druhý cizí jazyk, Základy společenských věd, Dějiny umění, Informatika a výpočetní technika, 

Žák si nemůže zvolit v profilové maturitní zkoušce v části povinná zkouška jeden předmět dvakrát. Žák si nemůže zvolit v profilové části maturitní zkoušky stejný předmět, který si zvolil ve společné části maturitní zkoušky, kromě předmětu matematiky. 

Více informací na www.novamaturita.cz

 

Kritéria hodnocení profilových ústních zkoušek zkušební maturitní komisí.

V souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 405/2020 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, navrhuji zkušební maturitní komisi způsob hodnocení profilových zkoušek v roce 2022.

Všechny profilové zkoušky jsou konány ústní formou před zkušební maturitní komisí. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle tradiční klasifikační stupnice:

1            -             výborný

2            -             chvalitebný

3            -             dobrý

4            -             dostatečný

5            -             nedostatečný

Stupeň 1 (výborný)

Žák samostatně hovoří o tématu, zná souvislosti, pohotově reaguje na otázky zkoušejícího a členů maturitní komise. Nedostatky se téměř nevyskytují. Jistě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení úloh, které řeší bez chyb, nebo jen s drobnými chybami. Projevuje samostatnost, pohotovost a logičnost myšlení. Dokáže vyjadřovat své názory a používat argumenty na jejich podporu. Jeho ústní projev je přesný, výstižný a plynulý.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák s jistotou hovoří o tématu, ve svém projevu se dopouští drobných chyb. Na doplňující dotazy reaguje většinou správně. Získané vědomosti a dovednosti dokáže aplikovat, chybuje, ale po upozornění na chybu ji dokáže opravit. Úlohy řeší s malou nápomocí. Dokáže vyjadřovat své názory a většinou správně argumentovat na jejich podporu. Ústní projev má menší nedostatky v přesnosti, výstižnosti a plynulosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je zpravidla bez podstatnějších nedostatků.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák hovoří o tématu, ve svém projevu se dopouští chyb a nepřesností, na doplňující dotazy reaguje občas chybně. Při aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úloh se dopouští chyb, které je schopen korigovat za pomoci zkoušejícího. Dokáže vyjádřit své názory, ale má problémy s argumentací. V ústním projevu má nedostatky v přesnosti a výstižnosti. Jeho projev není zcela plynulý, myšlení je málo samostatné.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je schopen hovořit pouze o některých oblastech daného tématu a dopouští se podstatných chyb a nepřesností, na doplňující dotazy reaguje většinou chybně. Při aplikaci osvojených vědomostí a dovedností při řešení úloh se dopouští závažných chyb, které je částečně schopen korigovat za pomocí zkoušejícího. Má problémy s vyjádřením svých názorů a s argumentací. Jeho ústní projev má vážné nedostatky v přesnosti a výstižnosti, projev není převážně plynulý.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák není schopen hovořit o tématu, na otázky zkoušejícího není schopen odpovědět, nebo odpovídá nesprávně, nedokáže reagovat na návodné otázky a nápovědu. Není schopen aplikovat vědomosti a dovednosti, nedokáže vyřešit úlohu, a to ani za pomoci zkoušejícího. Nedokáže vyjádřit své názory a správně argumentovat. V ústním projevu má závažné nedostatky v přesnosti a výstižnosti, projev není plynulý, žák téměř nekomunikuje, jeho myšlení je nesamostatné.

Výsledné hodnocení stanoví maturitní komise hlasováním podle následujících pravidel:

1)           Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh zkoušejícího hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. Výsledné hodnocení ústní profilové zkoušky schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi.

2)           O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky.

Kritéria hodnocení žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP)

Všechny ústní a písemné zkoušky žáků se specifickými poruchami učení (SPUO), kteří škole dodali formulář doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vystavený školským poradenským zařízením, se konají podle stejných kritérií, zohledňuje se navýšení časového limitu a tolerovány jsou symptomy uvedené v předmětném posudku školského poradenského zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n