Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Státní jazyková zkouška všeobecná

Okruhy ke všeobecné zkoušce

Státní jazyková zkouška všeobecná C1

Termín: 24. května 2024

Přihlášení: od 1.3. 2024

Cena zkoušky: 4 200 Kč

Popis zkoušky:

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Státní jazykovou zkouškou lze nahradit maturitní zkoušku!!!

 • Jazyková škola Hladnov s právem pořádá SJZ z anglického jazyka.
 • Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března.
 • Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.

Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady v kanceláři jazykové školy.

Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení, nebo on-line na adrese www.hladnov.info

Na přihlášce je nutné uvést autory a tituly beletrie přečtené v originále, více informací naleznete na stránkách oddělení.

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

 

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 • Stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov.
 • Dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 • Stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 8 minut
 • Schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.
 • Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 • schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
 • znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
 • dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n