Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Státní jazyková zkouška základní

Okruhy pro státní jazykovou zkoušku základní

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola Hladnov s právem pořádá základní SJZ v jarním, u angličtiny navíc i v podzimním termínu. Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září. Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte na webových stránkách školy www.hladnov.info

Cena základní SJZ je 3500,- Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč.

Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady v kanceláři jazykové školy.

Cena zkoušky: písemná část 3.000,- Kč, ústní část 500,- Kč. Tyto ceny platí pokud se ke zkoušce přihlásí alespoň 4 kandidáti. Při menším počtu zájemců (2 nebo 3) se cena zvyšuje o 800 Kč.

Požadavky:

- aktivní znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek

- schopnost porozumět mluvenému i psanému textu

- samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech

- znalost základních gramatických struktur cizího jazyka nezbytných pro dorozumění v běžných každodenních situacích

 

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

  1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600–800 slov
  2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
  3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5–6 minut
  4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

  1. schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
  2. dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč. Konverzační témata k ústní zkoušce naleznete na www.hladnov.info.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n