Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část – didaktický test Profilová část – ústní zkouška
1. povinná zkouška – český jazyk a literatura 1. dobrovolná zkouška z českého jazyka a literatury
2. povinná zkouška – cizí jazyk nebo matematika

2. dobrovolná zkouška z cizího jazyka (pokud žák si ve společné části zvolil cizí jazyk),

+ další 2 povinné profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy

Max. 2 nepovinné zkoušky (CJ, M) a M Nepovinné zkoušky (max. 2 zkoušky

 

SPOLEČNÁ ČÁST („STÁTNÍ MATURITA“)

Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek prostřednictvím CZVV (Cermat). Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Povinně se skládají 2 zkoušky v jedné úrovni obtížnosti: z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Všechny zkoušky ve společné části se realizují formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Didaktické testy budou realizovány v rámci jednotného zkušebního schématu jednotně v celé republice v období od 24. do 26. května 2021. Vyhodnocení testů probíhá centrálně, výsledky zpřístupní Cermat škole do 7. června 2021. Hodnocení všech testů je „uspěl“ nebo „neuspěl“ a procentuální vyjádření úspěšnosti. Pro maturanty, kteří se z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény nebudou moci účastnit výše uvedeného termínu, bude termín mimořádný, a to od 7. do 9. července 2021.

Český jazyk a literatura

Test píší povinně všichni žáci školy. Trvá 85 minut.

Cizí jazyk  

Trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Matematika

Trvá 135 minut.

 

PROFILOVÁ ČÁST

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. Profilová část maturitní zkoušky sestává z dobrovolné zkoušky z českého jazyka a literatury, z dobrovolné zkoušky z cizího jazyka v případě, že si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, a dalších dvou povinných zkoušek. Všechny zkoušky jsou realizovány před zkušební maturitní komisí a úroveň obtížnosti je jednotná.

Český jazyk a literatura

  • Písemná práce – ve školním roce 2020-2021 se nekoná
  • Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60 literárních děl, ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Každý žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérií stanovenými ředitelem školy v počtu minimálně 20 literárních děl. Pokud se žák rozhodne tuto dobrovolnou zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy do 30. dubna 2021 na předepsaném formuláři (bude k dispozici).
  • Cizí jazyk 
    • Písemná práce – ve školním roce 2020-2021 se nekoná
    • Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – ředitel školy stanoví 20–30 témat, která jsou rovněž platná pro opravnou i náhradní zkoušku. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu, bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Pokud se žák rozhodne tuto dobrovolnou zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy do 30. dubna 2021 na předepsaném formuláři (bude k dispozici).

Španělský jazyk a literatura (pouze třída 6.S)

  • Písemná práce - proběhne 20. 4. 2021

Zkoušky z dalších předmětů

  • Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – ředitel školy zveřejní pro každou zkoušku konanou ústní formou 20 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Zkoušky profilové části vykonají žáci před zkušební maturitní komisí v termínu od 1. června (6. S a 4. A) a od 7. června (4. C a 4. D) 2021, písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou realizovány. Termín 7. 6. může být posunut na dřívější termín, v závislosti na počtu žáků, kteří budou konat dobrovolnou zkoušku z českého a cizího jazyka.

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají. Vydání maturitních vysvědčení je plánováno na termín 2 dny po konání posledních profilových maturitních zkoušek, nejpozději však 14. června 2021.

Detailní informace o průběhu: www.cermat.cz

Mgr. Daniel Kašička, ředitel školy

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n