Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Maturitní zkouška z cizího jazyka

KRITÉRIA MATURITNÍ ZKOUŠKY - PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

(platí pro jazyk anglický, francouzský, německý a španělský)

Kritéria pro studijní obor čtyřletý - všeobecný:

1. cizí jazyk – angličtina, výstupní úroveň B2

2. cizí jazyk – němčina, francouzština, španělština, výstupní úroveň B1

Kritéria pro studijní obor čtyřletý - živé jazyky:

1. cizí jazyk – angličtina, výstupní úroveň B2

2. cizí jazyk – němčina, francouzština, španělština, výstupní úroveň B1

Kritéria pro studijní obor šestiletý česko-španělský:

2. cizí jazyk – angličtina, výstupní úroveň B1

Pravidla pro písemnou práci

 1. Písemná maturitní zkouška z prvního cizího jazyka odpovídá úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce 
 2. Z druhého cizího jazyka odpovídá úrovni B1 podle SEFR.
 3. Rozsah písemné práce se stanovuje na 200 - 250 slov. V případě zásadního nedodržení minimální i maximální hranice může hodnotitel snížit výsledné hodnocení.
 4. Trvání písemné práce je stanoveno na 90 minut včetně výběru tématu.

Žák si může vybrat z následujících typů textu:

a) Dopis kamarádovi

b) Formální dopis (žádost, stížnost)

c) Zpráva do školního časopisu

Výběr zadání stanoví ředitel školy. Předmětová komise předá řediteli školy 6 témat (2 pro každý typ textu) vybraných na základě návrhů vyučujících, z nichž ředitel vybere 2 (každé z jiného útvaru). Zadání bude napsáno v českém jazyce.

Žáci mohou během psaní písemné práce využít překladový a výkladový slovník.

Písemná práce tvoří 40% konečné známky z cizího jazyka.

Každou písemnou práci ohodnotí minimálně 1 hodnotitel jmenovaný ředitelem školy dle následujících kritérií:

 • Zpracování zadání a obsah
 • Organizace a koheze textu
 • Slovní zásoba a pravopis
 • Mluvnické prostředky

Za každé kritérium mohou žáci získat maximálně 3 body. Celkem je tedy možné získat 12 bodů (viz detailní tabulka níže). V případě nedostatečné známky z písemné práce bude student práci opakovat v dalším maturitním termínu.

Získané body se přepočítají na známku podle níže uvedené stupnice:

12 - 11 bodů      výborný

10 - 9 bodů        chvalitebný

8 - 7 bodů           dobrý

6 - 5 bodů           dostatečný

4 - 0 bodů           nedostatečný

 

Zkouška z cizího jazyka se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. U zkoušky z cizího jazyka není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, nebo jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části (z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného cizího jazyka dvakrát).

Pravidla pro konání písemných prací a ústních zkoušek z těchto zkušebních předmětů jsou stanovena § 14a, 14b, 14c, 14d a 19 maturitní vyhlášky. Další podrobnosti stanovuje vždy ředitel školy.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.

Žák si u ústní zkoušky z anglického jazyka losuje jednu z 20 maturitních otázek, ke které dostane pracovní list. Ten obsahuje dvě části: v první má student po dobu zhruba 10 minut hovořit o daném tématu, má k dispozici osnovu a obrázky; ve druhé části (na cca 5 minut) předkládá argumenty pro danou situaci, k dispozici má diagram s ústřední otázkou a možnými odpověďmi.

Zkoušející i přísedící učitel hodnotí žákovy znalosti tématu, poskytnutá fakta, zároveň jazykovou i gramatickou správnost, volbu slovní zásoby a výslovnost. Učitelé se poté shodnou na výsledné známce.

Maturitní témata: Anglický jazyk

 1. Over the map of Great Britain
 2. Over the map of the USA
 3. Over the map of the Czech Republic
 4. English-speaking countries
 5. History of Great Britain
 6. History of the Czech Republic
 7. History of the USA
 8. Literature and Culture of Great Britain
 9. Literature and Culture of the Czech Republic
 10. Literature and Culture of the USA
 11. Festivals of Great Britain
 12. Festivals of the Czech Republic
 13. Festivals of the USA
 14. London
 15. Prague
 16. Washington
 17. Ostrava
 18. Education systems
 19. Global and social issues
 20. Media and technology

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n