Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Maturitní zkouška z českého jazyka

Maturitní zkouška z českého jazyka je povinná pro všechny obory studia (všeobecné, živé jazyky, bilingvní).

 

 

 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA

Maturitní zkouška se skládá ze tří částí:

Didaktický test: uspěl - neuspěl (hranice úspěšnosti je 44%) – státní zkouška

Písemná práce: výsledná známka činí 40 % z celkového hodnocení zkoušky - hodnotí škola

Ústní zkouška: výsledná známka činí 60 % z celkového hodnocení zkoušky - hodnotí škola

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÍSEMNÉ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA

Informace k zadání zkoušky:

Časový limit: 120 minut

Rozsah: minimální hranice je 250 slov (cca 25-30 řádků rukou psaného textu)

Povolené pomůcky: psací potřeby, pravítko na okraje, pravidla českého pravopisu (školní)

 

Hodnocení zkoušky:

Bodové hodnocení písemné práce bude uvedeno jako součást hodnocení písemné práce. Maximální počet bodů pro jedno kritérium je 5 bodů, minimum je 0 bodů.

Maximální dosažený počet bodů je 30, minimální hranice úspěšnosti je 12 bodů.

 

Pozor! V případě, že je u kritéria 1A nebo 1B počet bodů 0, tzn. že autor nedodržel téma nebo útvar, práce je automaticky hodnocena známkou 5 – nedostatečně.

 

Kritérium

1A: téma

1B: slohový útvar

2A: pravopis

2B: slovní zásoba

3A: syntax

3B: koheze a koherence textu

 

Bodové hodnocení vychází z kritérií, které stanovilo centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (cermat): internetový odkaz

Hodnotitelem maturitní práce je daná vyučující českého jazyka. Supervizorem hodnocení je předsedkyně předmětové komise, Mgr. Veronika Hurtová, Ph.D., případně jiná zvolená vyučující čj.

Známka odpovídající bodovému hodnocení:

30-26 bodů výborný

25-21 bodů chvalitebný

20-16 bodů dobrý

15-12 bodů dostatečný

11-0 bodů nedostatečný

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA

  • Do 31.3. odevzdávají své učitelce českého jazyka studenti seznam přečtených knih. (viz formulář - seznam knih k maturitě) Ke každému tematickému okruhu musí mít student přečtenou jednu knihu vybranou z maturitního kánonu, který je součástí tematických okruhů.

  • Ústní maturitní zkouška vychází z tematických okruhů, které mají studenti předem k dispozici k vypracování.

  • Na začátku zkoušky si student vylosuje jeden z dvaceti tematických okruhů.

  • Ústní maturitní zkouška z českého jazyka zahrnuje práci s pracovním listem, který vychází z přečtené literatury, kterou student k maturitě předkládá.

  • K maturitě je možné (ale nikoliv povinné - není součástí celkového hodnocení) přinést sekundární úplný seznam všech přečtených literárních děl, k němuž je možné se během zkoušení vyjádřit.

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

1. Analýza uměleckého textu, který je studentovi předložen na pracovním listu. Je hodnoceno určení literárního druhu a žánru, kompoziční výstavby, témat a motivů textu. Student je schopen definovat vypravěče, charakterizovat hlavní postavy, u poezie se zaměřuje na veršovou výstavbu. Analyzuje také jazykovou rovinu - jazykové prostředky, případně tropy a figury.

2. Prezentace vylosovaného tematického okruhu. Student se vyjádří k literárně-historickým kontextům, k vybranému autorovi a jeho tvorbě, je schopen srovnat spisovatele a jeho díla s jinými umělci.

3. Student prokazuje všeobecný přehled a vyzrálou kulturu projevu.

 

Hodnotí se známkami, přičemž se přihlíží ke všem výše uvedeným kritériím:

1 - výborně

2 - chvalitebně

3 - dobře

4 - dostatečně

5 - nedostatečně

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n