Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Činnost školního metodika prevence

 • spolupráce s členy ŠPP, vedením školy, Studentskou radou, třídními učiteli a pedagogy
 • zásadní míra při tvorbě programu prevence zneužívání návykových látek a sociálně-patologických jevů
 • metodické a odborné vedení pedagogických pracovníků školy při realizaci preventivního programu
 • spolupráce s institucemi zabývajícími se prevencí sociálně-patologických jevů
 • zajišťování informovanosti žáků, rodičů a zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc mladistvým při problémech se závislostí nebo jinými sociálně-patologickými jevy
 • konzultační a poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům
 • organizace a realizace adaptačního kurzu
 • vedení písemné dokumentace dle daných norem a předpisů


Školní metodik prevence

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního psychologa

 • individuální péče o žáky (konzultace, diagnostika, terapie, poradenství)
 • krizová intervence a psychologické vedení v období krize
 • zjišťování příčin školní neúspěšnosti
 • poradenství v oblasti profesní orientace, zjišťování studijních předpokladů
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika, intervence)
 • pomoc při adaptaci na nový třídní kolektiv
 • spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů s metodikem prevence, s výchovným poradcem
 • individuální konzultace pro rodiče, zákonné zástupce
 • konzultace pro učitele
 • spolupráce s dalšími odborníky v péči o žáka (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, pediatr, pedopsychiatr, sociální odbor a další zařízení)


Školní psycholog

Školní poradenské pracoviště 
 

Činnost výchovné poradkyně

 • koordinace pedagogicko-psychologického poradenství na Gymnáziu Hladnov
 • spolupráce s vedením gymnázia, třídními učiteli, žáky, rodiči, zákonnými zástupci žáků
 • spolupráce s PPP a ostatními příslušnými institucemi a orgány
 • poradenská činnost při zabezpečování a organizování vzdělávacích akcí pro pedagogy
 • koordinace činnosti mezi školou a odborníky ve státním i nestátním sektoru
 • práce se studenty kteří potřebují speciální péči v oblastech vzdělávání, výchovy, sféře sociální či psychické
 • návrhy řešení problémových situací
 • koordinace spolupráce mezi třídními učiteli (TU) a ŠPP
 • koordinace spolupráce se subjekty poskytujícími služby kariérového poradenství
 • metodická pomoc TU v případě problémů třídního kolektivu
 • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků
 • podíl na přípravě preventivního programu školy
 • spolupráce se Studentskou radou
 • metodická záštita adaptačních kurzů
 • vedení písemné dokumentace dle daných norem a předpisů

Výchovná poradkyně

Školní poradenské pracoviště

 

Důležité aspekty činnosti ŠPP

 • Všichni členové ŠPP kladou vedle odbornosti a kompetencí důraz na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat, vzájemnou informovanost a spolupráci a dodržování etického kodexu. K jednotlivým problémovým situacím přistupují citlivě a snaží se co nejlépe pomoci.
 • Veškerá dokumentace je uložena v pracovně VP a ŠP v uzamykatelných skříních. Přístup k této dokumentaci mají pouze členové ŠPP.
 • K práci školního psychologa udělují rodiče nebo zákonní zástupci písemný generální souhlas, který umožňuje aktivity s třídními kolektivy.
 • Pokud je jednáno se žákem individuálně, jsou rodiče požádáni o souhlas pro konkrétní činnost s dítětem.  

 

Legislativní rámec

Zřízení a činnost ŠPP vychází z platných právních norem, metodických pokynů, předpisů a prováděcích vyhlášek. K základním právním východiskům patří:

 • Zákon č. 94/1993 Sb., o rodině , ve znění zákona.č. 91/1998 Sb. a zák. 210/1998 Sb.
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj ů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Zdroje:

Cíle

Hlavním úkolem Školního poradenského pracoviště je poskytnout klientům konzultační a poradenské služby a pomoci tak při řešení problémů či konfliktů, které vznikají v oblasti edukační a sociální. Klientelu přitom tvoří studenti, rodiče, respektive zákonní zástupci, pedagogové a ostatní pracovníci školy.

Konkrétně se dají cíle specifikovat následující způsobem:

  • zlepšovat sociálního klima školy na základě předem určené strategie
  • budovat příznivé sociální klima pro integraci žáků s kulturní odlišností, se sociálním znevýhodněním, se zdravotním postižením
  • účinně pracovat s talentovanými žáky a rozvíjet jejich potenciál
  • systematicky věnovat péči žákům se slabším prospěchem
  • pomáhat při tvorbě preventivního programu školy a metodicky jej zastřešovat, průběžně provádět vyhodnocení
  • poradenská pomoc pedagogům při řešení pracovních problémů, při řešení osobních problémů
  • podílet se v rámci možností na řešení sociálních konfliktů
  • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
  • podílet se na tvorbě ŠVP

Školní poradenské pracoviště

Další články...

 1. metodik
 2. psycholog

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n